JavaScript Directory

Tổng hợp tất cả những kiến thức liên quan đến ngôn ngữ lập trình JavaScript từ cơ bản (biến, kiểu dữ liệu, array, object, hàm,...) đến nâng cao (lập trình hướng đối tượng, design pattern, cách giao tiếp với server...), cách JavaScript làm việc với trình duyệt, web API và một số ví dụ thực tế...

Ngôn ngữ lập trình JavaScript

Phần này bao gồm tất cả những thành phần liên quan đến ngôn ngữ lập trình JavaScript như: các kiểu dữ liệu, biến, biểu thức, vòng lặp, hàm, array, object, class,...

Kiến thức tổng quan

JavaScript cơ bản

Đối tượng (object)

Các kiểu dữ liệu

Kiến thức nâng cao về hàm

Các cờ và cấu hình thuộc tính object

Prototype và kế thừa prototype

ES6 class

Quản lý lỗi

Callback, Promise, async/await

ES6 Modules

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng code

Regular Expression

JavaScript với trình duyệt

Phần này bao gồm những bài viết về cách JavaScript làm việc với trình duyệt như: cách tạo ra các phần tử, bắt sự kiện, lưu dữ liệu vào storage trình duyệt,...

DOM

Network requests

Lưu trữ dữ liệu

JavaScript Worker