Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 7

Cập nhật ngày 23/01/2019

Xin chào bạn đến bài viết Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 7, hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với bạn những câu hỏi phỏng vấn JavaScript rất hay.

Mời bạn theo dõi bài viết!

Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 7 – Câu 1

const map = new Map();
map.set(1, 1).set("a", 2).set([1], 3).set(1, 4).set("a", 5).set([1], 6);

const a = map.get(1),
 b = map.get("a"),
 c = map.get([1]);

console.log(a, b, c);

Hỏi console in ra kết quả như thế nào? Tại sao?

Đáp án: 4 5 undefined

Giải thích:

Mấu chốt để giải quyết câu hỏi này là: bạn phải hiểu được cơ chế thêm phần tử vào Map khi sử dụng Map.prototype.set(key, value). Phương thức này sẽ gán giá trị value cho key bên trong Map.

Nếu key chưa tồn tại thì Map sẽ tạo mới phần tử với key tương ứng. Ngược lại, nếu key đã tồn tại thì Map sẽ gán giá trị mới cho nó.

Và quan trọng là: Map sử dụng thuật toán SameValueZero để so sánh giá trị của các key với nhau. Về cơ bản, thuật toán này sẽ tương đương với việc sử dụng toán tử "===" để so sánh.

Mà ở đây, các key lần lượt là: 1, "a" và [1] và ta có:

1 === 1   // => true
"a" === "a" // => true
[1] === [1] // => false

Do đó, key 1"a" coi như đã tồn tại, nên giá trị của nó được cập nhật với giá trị mới nhất lần lượt là: 45.

Trong khi đó, key [1] coi như chưa tồn tại. Và dĩ nhiên, khi lấy ra giá trị của nó thì kết quả sẽ là undefined.

Để biết thêm về Map, mời bạn theo dõi bài viết: Map trong JavaScript thì sao?

Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 7 – Câu 2

0 == "0"     // true
0 == []     // true

"0" == []    // (1)
"" == []     // (2)
"1, 2" == [1, 2] // (3)
"1,2" == [1,2]  // (4)

Hỏi giá trị của (1), (2), (3), (4) là gì? Tại sao?

Đáp án: (1) - false, (2) - true, (3) - false, (4) - true

Giải thích:

Câu hỏi này liên quan đến việc so sánh 2 giá trị có kiểu dữ liệu khác nhau, sử dụng toán tử "==". Trong trường hợp này, JavaScript sẽ convert chúng về cùng kiểu dữ liệu để so sánh.

Cụ thể convert như thế nào thì mình không dám chắc. Mình chỉ dự đoán thôi, đó là JavaScript sẽ convert giá trị thứ hai về cùng kiểu với giá trị thứ nhất.

Đối với 0 == "0"0 == [], JavaScript sẽ convert string "0" và array rỗng [] về dạng số, nên giá trị của chúng đều là 0. Do đó, kết quả của 2 phép so sánh này là true.

Đối với các phép so sánh (1), (2), (3) và (4), JavaScript sẽ convert thành phần thứ 2 (kiểu array) về thành phần thứ nhất (kiểu string). Mà để convert array sang kiểu string thì JavaScript sẽ sử dụng phương thức Array.prototype.toString().

Và ta có:

[].toString(); // => ""
[1, 2].toString(); // => "1,2"

Vì vậy mà mình thu được kết quả như trên.

Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 7 – Câu 3

const a = () => console.log("a");
const b = () => console.log("b");
const c = () => console.log("c");
const d = () => {
 console.log("d");
 setTimeout(a, 0);
 b();
 c();
};
d();

Hỏi console in ra kết quả theo thứ tự như thế nào?

Đáp án: d b c a

Giải thích:

Khi function d() được gọi, dĩ nhiên d sẽ được in ra đầu tiên. Ngoài ra, function b()c() là hàm xử lý đồng bộ nên chắc chắn b sẽ in ra trước c. Vấn đề ở đây chỉ là a mà thôi.

Ở đây, hàm a() được đặt trong hàm setTimeout(). Mà khi được đặt trong hàm này, hàm a() sẽ được thực hiện ngay sau một khoảng thời gian timeout cho trước.

Ở đây, mình truyền vào thời gian timeout là 0. Nhưng thực tế, thời gian này tối thiểu phải là 4ms. Về chi tiết bạn có thể tham khảo tại đây. Do vậy, a sẽ được in ra sau bc. Và dĩ nhiên, kết quả cuối cùng phải là: d b c a.

Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 7 – Câu 4

const a = () => console.log("a");
const b = () => console.log("b");
const c = () => {
 console.log("c");
 setTimeout(a, 0);
 new Promise((resolve, reject) => {
  resolve("d");
 })
  .then((res) => console.log(res))
  .catch((err) => console.log(err));
 b();
};
c();

Hỏi console in ra kết quả theo thứ tự như thế nào?

Đáp án: c b d a

Giải thích:

Câu hỏi này cũng tương tự như câu hỏi bên trên. Do đó, chắc chắn cb sẽ được in ra trước. Vấn đề bây giờ chỉ là ad mà thôi.

Trong đó: a() được đặt trong hàm setTimeout(), còn d() lại được đặt trong một Promise. Mà cả 2 thành phần này đều là xử lý bất đồng bộ.

Tuy nhiên, JavaScript quy định những hành động được lên kế hoạch từ setTimeout()Task. Còn những hành động từ PromiseMicroTask. Trong đó, microtask bao giờ cũng được ưu tiên hơn task và cũng sẽ được thực hiện sớm nhất có thể.

Vì vậy, d sẽ được in ra trước a. Và kết quả cuối cùng là: c b d a.

Để hiểu hơn về sự khác nhau giữa setTimeout và Promise, bạn có thể đọc thêm 2 bài viết sau: Tasks, microtasks, queues and schedulesThe JavaScript Event Loop.

Lời kết

Trên đây là 4 câu hỏi phỏng vấn JavaScript cũng rất hay. Nếu bạn có cùng nhận xét với mình thì vui lòng để lại bình luận xuống phía dưới nhé!

Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong bài viết tiếp theo, thân ái!

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 6
Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 8
Chia sẻ:

Bình luận