Kĩ thuật Mixin trong JavaScript

Cập nhật ngày 06/05/2022

Trong JavaScript, bạn chỉ có thể kế thừa từ một đối tượng duy nhất. Nghĩa là chỉ có một [[Prototype]] cho một đối tượng. Và mỗi lớp chỉ có thể mở rộng duy nhất - một lớp khác.

Nhưng đôi khi việc này lại gây ra sự hạn chế. Ví dụ, mình có class StreetSweeper và class Bicycle. Sau đó, mình muốn kết hợp chúng để tạo ra class StreetSweepingBicycle.

Hoặc mình có class User với class EventEmitter - lớp triển khai tạo sự kiện. Và mình muốn thêm chức năng của EventEmitter vào User, để đối tượng của class User có thể tạo ra các sự kiện.

Để làm được việc này, có một khái niệm hữu ích trong lập trình mà bạn cần biết, đó là mixin.

Như được định nghĩa trong Wikipedia, mixin là một lớp chứa các phương thức có thể được sử dụng bởi các lớp khác mà không cần kế thừa từ nó.

Nói cách khác, mixin cung cấp các phương thức triển khai một hành vi, nhiệm vụ nhất định. Nhưng bạn không sử dụng các phương thức đó một mình, bạn sử dụng chúng để thêm hành vi vào các lớp khác.

Một ví dụ về mixin

Cách đơn giản nhất để triển khai một mixin trong JavaScript là tạo ra đối tượng với các phương thức để có thể dễ dàng tích hợp chúng thành nguyên mẫu (prototype) của bất kỳ lớp nào.

Ví dụ, mixin sayHiMixin sau đây cung cấp một số phương thức cho User để sayHisayBye:

// Định nghĩa mixin
let sayHiMixin = {
 sayHi() {
  console.log(`Hello ${this.name}`);
 },
 sayBye() {
  console.log(`Bye ${this.name}`);
 },
};

// Sử dụng:
class User {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

// copy các phương thức từ sayHiMixin vào User
Object.assign(User.prototype, sayHiMixin);

// Sau đó, đối tượng thuộc user có thể dùng sayHi
new User("Alex").sayHi(); // Hello Alex!

Ví dụ trên không có sự kế thừa, mà chỉ đơn giản là thực hiện sao chép với phương thức Object.assign. Do đó, User có thể kế thừa từ một lớp khác và cũng bao gồm mixin với các phương thức bổ sung, ví dụ:

// User kế thừa từ Person
class User extends Person {
 //...
}

// Copy các phương thức từ mixin vào User.prototype
Object.assign(User.prototype, sayHiMixin);

Ngoài ra, mixin có thể tận dụng tính kế thừa bên trong chúng. Ví dụ, ở đây sayHiMixin kế thừa từ sayMixin:

// Định nghĩa sayMixin
let sayMixin = {
 say(phrase) {
  console.log(phrase);
 },
};

// sayHiMixin kế thừa từ sayMixin
let sayHiMixin = {
 __proto__: sayMixin, // (hoặc dùng Object.setPrototypeOf)

 sayHi() {
  // gọi phương thức cha
  super.say(`Hello ${this.name}`); // (*)
 },
 sayBye() {
  super.say(`Bye ${this.name}`); // (*)
 },
};

// Định nghĩa User
class User {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

// Sao chép phương thức từ sayHiMixin vào User.prototype
Object.assign(User.prototype, sayHiMixin);

// Đối tượng thuộc user có thể gọi sayHi
new User("Alex").sayHi(); // Hello Alex!

Chú ý: câu lệnh gọi phương thức cha super.say() từ sayHiMixin tại (*) tìm kiếm phương thức trong nguyên mẫu (prototype) của chính mixin đó, mà không phải từ class.

Đó là bởi phương thức sayHisayBye ban đầu được tạo trong sayHiMixin. Vì vậy, mặc dù các phương thức này đã bị sao chép, nhưng thuộc tính nội bộ [[HomeObject]] vẫn được tham chiếu đến sayHiMixin.

Vì phương thức super tìm kiếm các phương thức gốc trong [[HomeObject]].[[Prototype]], nói cách khác là tìm kiếm sayHiMixin.[[Prototype]], chứ không phải User.[[Prototype]].

Ví dụ về EventMixin

Sau đây, mình sẽ cùng thử xây dựng một mixin thực tế hơn. Đó là EventMixin - được áp dụng nhiều trong trình duyệt.

Như bạn đã biết, một tính năng quan trọng của nhiều đối tượng trên trình duyệt là khả năng tạo ra các sự kiện. Sự kiện là một cách hiệu quả để phát thông tin cho bất kỳ đối tượng nào muốn nhận.

Sau đây, mình tạo mixin EventMixin cho phép dễ dàng thêm các hàm liên quan đến sự kiện vào bất kỳ class/đối tượng nào.

Mô tả về EventMixin:

EventMixin bao gồm các phương thức sau:

 • Phương thức .trigger(name, [...data]) để tạo một sự kiện khi có điều gì đó xảy ra.
  • Đối số name là tên của sự kiện.
  • Theo sau đó là đối số bổ sung với dữ liệu sự kiện (nếu có).
 • Phương thức .on(name, handler) bổ sung hàm handler như trình xử lý cho các sự kiện với tên đã cho.
  • Các handler được gọi khi một sự kiện có tên là name được kích hoạt và nhận các đối số từ lệnh gọi .trigger.
 • Phương thức .off(name, handler) loại bỏ hàm handler đã đăng ký.

Sau khi thêm mixin, đối tượng user sẽ có thể tạo sự kiện login khi khách truy cập đăng nhập. Và một đối tượng khác, ví dụ như calendar muốn lắng nghe các sự kiện như vậy để tải lịch cho người đã đăng nhập.

Hoặc, một menu tạo ra sự kiện select khi một menu item được chọn và các đối tượng khác có thể chỉ định hàm xử lý để phản ứng với sự kiện đó.

Code triển khai EventMixin

Sau đây là đoạn code triển khai EventMixin:

let eventMixin = {
 /**
  * Đăng ký sự kiện, ví dụ:
  * menu.on('select', function(item) {... }
  */
 on(eventName, handler) {
  if (!this._eventHandlers) this._eventHandlers = {};
  if (!this._eventHandlers[eventName]) {
   this._eventHandlers[eventName] = [];
  }
  this._eventHandlers[eventName].push(handler);
 },

 /**
  * Hủy bỏ đăng ký, ví dụ:
  * menu.off('select', handler)
  */
 off(eventName, handler) {
  let handlers = this._eventHandlers?.[eventName];
  if (!handlers) return;
  for (let i = 0; i < handlers.length; i++) {
   if (handlers[i] === handler) {
    handlers.splice(i--, 1);
   }
  }
 },

 /**
  * Kích hoạt sự kiện với tên `eventName`, ví dụ:
  * this.trigger('select', data1, data2);
  */
 trigger(eventName, ...args) {
  if (!this._eventHandlers?.[eventName]) {
   return; // khi không có handler tương ứng
  }

  // gọi các handler tương ứng
  this._eventHandlers[eventName].forEach((handler) =>
   handler.apply(this, args)
  );
 },
};

Trong đó:

 • Phương thức .on(eventName, handler): gán hàm handler để chạy khi sự kiện có tên eventName xảy ra. Về cơ bản, có một thuộc tính _eventHandlers dùng để lưu trữ một loạt các handler cho mỗi tên sự kiện và mình chỉ thêm vào danh sách.
 • Phương thức .off(eventName, handler): xóa hàm khỏi danh sách các handler.
 • Phương thức .trigger(eventName,...args): tạo ra sự kiện. Sau đó, tất cả các hàm từ _eventHandlers[eventName] sẽ được gọi với danh sách các đối số ...args.

Ví dụ về cách sử dụng EventMixin trên:

// Định nghĩa tạo class
class Menu {
 choose(value) {
  this.trigger("select", value);
 }
}

// thêm mixin vào class Menu
Object.assign(Menu.prototype, eventMixin);

// Khởi tạo đối tượng menu
let menu = new Menu();

// Đăng ký handler để gọi khi có sự kiện "select"
menu.on("select", (value) => console.log(`Value selected: ${value}`));

// Kích hoạt sự kiện => sau đó handler trên sẽ được gọi:
menu.choose("456"); // Value selected: 456

Bây giờ, nếu bạn muốn bất kỳ đoạn code nào được gọi khi menu được select, bạn có thể lắng nghe nó với menu.on("select",...).

Rõ ràng, mixin EventMixin giúp bạn dễ dàng thêm các phương thức vào nhiều lớp tùy thích mà không can thiệp vào chuỗi prototype của class.

Mình có một bài viết khác về PubSub Pattern cũng sử dụng Event như trên, bạn có thể tham khảo tại bài viết: PubSub Pattern.

Tổng kết

Mixin là một thuật ngữ chung trong lập trình hướng đối tượng. Đó là một lớp chứa các phương thức cho các lớp khác sử dụng.

Thực tế, một số ngôn ngữ khác cho phép đa kế thừa. Còn JavaScript thì không hỗ trợ đa kế thừa, nhưng các mixin có thể được áp dụng bằng cách sao chép các phương thức vào prototype.

Bạn có thể sử dụng mixin như một cách để làm giàu một class bằng cách thêm nhiều phương thức, ví dụ cách xử lý sự kiện như bạn đã thấy ở trên...

Tuy nhiên, mixin có thể vô tình ghi đè lên các phương thức hiện có trong class (nếu cùng tên). Vì vậy, nói chung bạn nên cân nhắc kỹ về các phương pháp đặt tên của một mixin giúp giảm thiểu xác suất xung đột.

Tham khảo: Mixins

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Kiểm tra lớp với toán tử instanceof trong JavaScript
Quản lý lỗi với try catch trong JavaScript
Chia sẻ:

Bình luận