Tùy biến và mở rộng đối tượng Error trong JavaScript

Cập nhật ngày 08/05/2022

Khi phát triển một thứ gì đó, mình thường cần các class Error đặc trưng để miêu tả những lỗi sai trong chương trình. Đối với các lỗi trong hoạt động mạng, mình có thể cần HttpError, đối với hoạt động cơ sở dữ liệu là DbError và đối với hoạt động tìm kiếm là NotFoundError, v.v.

Các lỗi phải hỗ trợ các thuộc tính cơ bản như message, name và tốt nhất là stack. Nhưng chúng cũng có thể chứa các thuộc tính khác đặc trưng, ví dụ như đối tượng HttpError có một thuộc tính statusCode với giá trị như 404 hoặc 403 hay 500...

JavaScript cho phép sử dụng throw với bất kỳ đối số nào. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, các class lỗi tùy chỉnh không cần kế thừa từ Error. Nhưng nếu bạn kế thừa, thì class đó có thể dùng được với obj instanceof Error để xác định các đối tượng lỗi. Do đó, bạn nên kế thừa từ class Error của JavaScript.

Khi ứng dụng mở rộng ra, các lỗi của bạn có thể tạo thành một hệ thống phân cấp. Ví dụ, HttpTimeoutError kế thừa từ HttpError, v.v.

Mở rộng đối tượng Error

Giả sử, mình có một hàm readUser(json) để đọc JSON với dữ liệu người dùng.

Dưới đây là ví dụ về một giá trị json hợp lệ:

let json = `{ "name": "Alex", "age": 29 }`;

Trong hàm readUser, mình sẽ sử dụng JSON.parse để parse json. Nếu tham số nhận được không đúng định dạng JSON thì hàm parse sẽ throw ra lỗi SyntaxError.

Nhưng kể cả khi json chính xác về mặt cú pháp, điều đó không có nghĩa đó là một người dùng hợp lệ, phải không?

Vì dữ liệu đó có thể thiếu dữ liệu cần thiết. Ví dụ: json có thể thiếu name hoặc age - các thuộc tính cần thiết mô tả một người dùng.

Do đó, hàm readUser(json) sẽ không chỉ đọc JSON mà còn kiểm tra - xác thực dữ liệu. Nếu không có trường bắt buộc hoặc định dạng sai thì đó là lỗi.

Và dĩ nhiên, đây không phải là lỗi SyntaxError. Bởi vì, dữ liệu đúng về mặt cú pháp, nhưng lại bị một loại lỗi khác. Mình sẽ gọi lỗi đó là ValidationError và tạo một class riêng kế thừa từ Error.

Lớp Errorbuilt-in class, nhưng sau đây là đoạn code gần đúng của Error để bạn hiểu được về những gì mình sẽ kế thừa:

class Error {
 constructor(message) {
  // Nội dung lỗi
  this.message = message;

  // tên khác nhau với từng loại Error
  this.name = "Error";

  // không phải tiêu chuẩn, nhưng support bởi nhiều môi trường
  this.stack = []; // <call stack>
 }
}

Bây giờ, class ValidationError kế thừa từ class Error trên:

class ValidationError extends Error {
 constructor(message) {
  super(message); // (1)
  this.name = "ValidationError"; // (2)
 }
}

function test() {
 throw new ValidationError("Whoops!");
}

try {
 test();
} catch (err) {
 console.log(err.message); // Whoops!
 console.log(err.name); // ValidationError
 console.log(err.stack); // danh sách nested calls với dòng tương ứng
}

Chú ý: tại dòng (1) mình gọi là hàm khởi tạo của class cha. JavaScript yêu cầu bạn gọi hàm super ở hàm tạo của class con. Điều đó là bắt buộc.

Hàm tạo cha sẽ gán giá trị cho thuộc tính message, cũng như set giá trị của name thành "Error". Vì vậy ở dòng (2), mình đặt lại giá trị phù hợp.

Hãy thử sử dụng ValidationError trong hàm readUser(json) như sau:

class ValidationError extends Error {
 constructor(message) {
  super(message);
  this.name = "ValidationError";
 }
}

// Sử dụng
function readUser(json) {
 let user = JSON.parse(json);
 if (!user.age) {
  throw new ValidationError("No field: age");
 }
 if (!user.name) {
  throw new ValidationError("No field: name");
 }
 return user;
}

// ví dụ với try..catch
try {
 let user = readUser('{ "age": 25 }');
} catch (err) {
 if (err instanceof ValidationError) {
  console.error("Invalid data: " + err.message);
  // Invalid data: No field: name
 } else if (err instanceof SyntaxError) {
  // (*)
  console.error("JSON Syntax Error: " + err.message);
 } else {
  throw err; // lỗi không rõ, rethrow err (**)
 }
}

Khối try..catch trong đoạn code trên xử lý cả lỗi tự định nghĩa ValidationError và built-in error SyntaxError từ hàm JSON.parse.

Chú ý cách sử dụng instanceof để kiểm tra loại lỗi cụ thể tại dòng (*). Ngoài ra, mình cũng có thể xem xét err.name như sau:

// ...
// thay vì dùng (err instanceof SyntaxError)
// bạn có thể dùng như sau
} else if (err.name == "SyntaxError") { // (*)
// ...

Cách sử dụng instanceof là tốt hơn nhiều, vì có thể mình sẽ tiếp tục mở rộng class ValidationError, tạo ra các loại khác, như PropertyRequiredError. Và toán tử instanceof vẫn tiếp tục hoạt động với các lớp kế thừa mới.

Ngoài ra, điều quan trọng là nếu catch gặp một lỗi không xác định, thì luồng chương trình sẽ nhảy vào dòng (**). Ở đây, khối catch chỉ biết cách xử lý lỗi xác thực và lỗi cú pháp, các loại khác (do lỗi chính tả hoặc các lý do không xác định) sẽ được throw để xử lý chỗ khác.

Kế thừa class ValidationError

Class ValidationError khá chung chung. Trong khi có khá nhiều điều có thể sai như: thuộc tính có thể không có hoặc có định dạng sai - ví dụ age là string thay vì số.

Vì vậy, hãy tạo một class cụ thể hơn là PropertyRequiredError để mô tả chính xác cho các thuộc tính bị thiếu.

class ValidationError extends Error {
 constructor(message) {
  super(message);
  this.name = "ValidationError";
 }
}

class PropertyRequiredError extends ValidationError {
 constructor(property) {
  super("No property: " + property);
  this.name = "PropertyRequiredError";
  this.property = property;
 }
}

// Sử dụng
function readUser(json) {
 let user = JSON.parse(json);
 if (!user.age) {
  throw new PropertyRequiredError("age");
 }
 if (!user.name) {
  throw new PropertyRequiredError("name");
 }
 return user;
}

// Ví dụ với try..catch
try {
 let user = readUser('{ "age": 25 }');
} catch (err) {
 if (err instanceof ValidationError) {
  console.log("Invalid data: " + err.message);
  // Invalid data: No property: name

  console.log(err.name); // PropertyRequiredError
  console.log(err.property); // name
 } else if (err instanceof SyntaxError) {
  console.log("JSON Syntax Error: " + err.message);
 } else {
  throw err; // lỗi không xác định, rethrow error
 }
}

Class mới PropertyRequiredError rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần truyền tên thuộc tính new PropertyRequiredError(property). Sau đó, thông tin message cụ thể được sẽ được sinh ra từ hàm khởi tạo.

Chú ý:

 • this.name trong hàm PropertyRequiredError được tạo lại một cách thủ công. Điều đó là không cần thiết khi chỉ định this.name = <class name> trong mọi class lỗi tùy chỉnh.
 • Bạn có thể tránh lặp lại bằng cách tạo ra class "lỗi cơ bản" và chỉ định this.name = this.constructor.name. Và sau đó kế thừa tất cả các lỗi tùy chỉnh từ đó.

Giả sử, mình gọi class đó là MyError, đoạn code trên có thể sửa thành:

class MyError extends Error {
 constructor(message) {
  super(message);
  this.name = this.constructor.name; }
}

class ValidationError extends MyError {}

class PropertyRequiredError extends ValidationError {
 constructor(property) {
  super("No property: " + property);
  this.property = property;
 }
}

// giá trị của `name` là chính xác
console.log(new PropertyRequiredError("field").name); // PropertyRequiredError

Bây giờ, các lỗi tùy chỉnh đã ngắn gọn hơn nhiều. Ví dụ như class ValidationError trên, vì bạn đã loại bỏ câu lệnh "this.name = ..." trong hàm tạo.

Đóng gói các ngoại lệ

Mục đích của hàm readUser trên là đọc dữ liệu người dùng. Và có thể xảy ra các loại lỗi khác nhau trong quá trình này.

Bây giờ, bạn có SyntaxErrorValidationError. Nhưng sau này hàm readUser phát triển và có thể tạo ra các loại lỗi khác.

Đoạn code gọi readUser sẽ xử lý những lỗi này: sử dụng nhiều câu lệnh if trong khối catch, kiểm tra lớp, xử lý các lỗi đã biết và throw các lỗi chưa biết như sau:

try {
 // ...
 readUser(); // tiềm ẩn lỗi
 // ...
} catch (err) {
 if (err instanceof ValidationError) {
  // xử lý lỗi xác thực
 } else if (err instanceof SyntaxError) {
  // xử lý lỗi cú pháp
 } else {
  throw err; // lỗi không biết, throw error
 }
}

Trong đoạn code trên, bạn thấy mình xử lý hai loại lỗi, nhưng thực tế có thể nhiều lỗi hơn.

Nếu hàm readUser tạo ra một số loại lỗi, thì câu hỏi đặt ra là: bạn có thực sự muốn kiểm tra từng loại lỗi một không?

Thường thì câu trả lời là Không.

Thực tế, mình chỉ muốn biết liệu có lỗi đọc dữ liệu hay không? Nguyên nhân chính xác lỗi đó lại xảy ra thường không liên quan đến thông báo mô tả lỗi. Hoặc, thậm chí tốt hơn, mình muốn có một cách để lấy chi tiết lỗi, nhưng chỉ khi cần thiết.

Kỹ thuật ở đây có thể được gọi là đóng gói các ngoại lệ hay wrapping exceptions:

 1. Mình tạo một class mới là ReadError - để biểu thị lỗi chung khi "đọc dữ liệu".
 2. Hàm readUser sẽ bắt các lỗi đọc dữ liệu xảy ra bên trong, chẳng hạn như ValidationError hay SyntaxError và sẽ đó tạo ra một lỗi ReadError.
 3. Đối tượng ReadError sẽ giữ tham chiếu đến lỗi ban đầu trong thuộc tính cause.

Sau đó, các đoạn code gọi readUser sẽ chỉ phải kiểm tra ReadError, không phải mọi loại lỗi đọc dữ liệu. Và nếu cần thêm thông tin chi tiết về lỗi thì có thể kiểm tra thêm thuộc tính cause.

Đây là đoạn code về ReadError và cách sử dụng trong hàm readUsertry..catch:

class ReadError extends Error {
 constructor(message, cause) {
  super(message);
  this.cause = cause;
  this.name = "ReadError";
 }
}

class ValidationError extends Error {
 /*...*/
}

class PropertyRequiredError extends ValidationError {
 /* ... */
}

function validateUser(user) {
 if (!user.age) {
  throw new PropertyRequiredError("age");
 }
 if (!user.name) {
  throw new PropertyRequiredError("name");
 }
}

function readUser(json) {
 let user;

 try {
  user = JSON.parse(json);
 } catch (err) {
  if (err instanceof SyntaxError) {
   throw new ReadError("Syntax Error", err);
  } else {
   throw err;
  }
 }

 try {
  validateUser(user);
 } catch (err) {
  if (err instanceof ValidationError) {
   throw new ReadError("Validation Error", err);
  } else {
   throw err;
  }
 }
}

try {
 readUser("{bad json}");
} catch (e) {
 if (e instanceof ReadError) {
  console.log(e);
  // SyntaxError: Unexpected token b in JSON at position 1
  console.log("Original error: " + e.cause);
 } else {
  throw e;
 }
}

Trong đoạn code trên, hàm readUser hoạt động chính xác như mô tả - bắt lỗi cú pháp hay xác thực và ném ra lỗi ReadError.

Vì vậy, đoạn code bên ngoài chỉ cần kiểm tra instanceof ReadError là xong, không cần liệt kê tất cả các loại lỗi có thể xảy ra.

Phương pháp này được gọi là đóng gói các ngoại lệ. Bởi vì, mình lấy các ngoại lệ cấp thấpbọc các ngoại lệ vào trong một class trừu tượng hơn ReadError.

Đây là một trong những tính chất quan trọng được sử dụng rộng rãi trong lập trình hướng đối tượng.

Tổng kết

 • Bạn có thể kế thừa từ class Error và các built-in class khác một cách bình thường. Bạn chỉ cần chú ý đến thuộc tính name và gọi hàm super trong hàm khởi tạo.
 • Có thể sử dụng instanceof để kiểm tra các lỗi cụ thể. Toán tử này cũng hoạt động với class kế thừa. Nhưng đôi khi bạn gặp một đối tượng lỗi đến từ thư viện của bên thứ 3 và không dễ dàng để lấy được class từ đó. Khi đó, thuộc tính name có thể được sử dụng để kiểm tra loại lỗi.
 • Đóng gói các ngoại lệ là một kỹ thuật phổ biến: một hàm xử lý các ngoại lệ cấp thấp và tạo ra các lỗi cấp cao hơn thay vì các lỗi cấp thấp khác nhau. Các ngoại lệ cấp thấp có thể trở thành thuộc tính của đối tượng đó, như err.cause trong các ví dụ trên. Tuy nhiên, điều đó không bắt buộc phải nghiêm ngặt.

Tham khảo: Custom errors, extending Error

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Quản lý lỗi với try catch trong JavaScript
Xử lý bất đồng bộ với callback, promise, async/await
Chia sẻ:

Bình luận