JavaScript Tint Color - thay đổi màu sắc bức ảnh

Cập nhật ngày 16/10/2021

Xin chào bạn. Hình như là đã lâu rồi mình chưa viết bài nào về lập trình JavaScript. Nguyên nhân là vừa rồi mình cũng không có nhiều thời gian để học và tìm hiểu về nó. Từ hôm nay, mình sẽ bắt đầu lại với chủ đề này, đó là JavaScript nâng cao. Bài viết đầu tiên là JavaScript Tint Color - thay đổi màu sắc của bức ảnh.

JavaScript Tint Color là gì?

JavaScript Tint Color là việc sử dụng JavaScript (Canvas) để thay đổi màu sắc của một bức ảnh.

demo tint color

Bạn có thể thấy ở phía trên. Cùng là ảnh một ngôi sao nhưng màu sắc của chúng là khác nhau. Bình thường, bạn cần phải tạo ra những tệp tin ảnh tương ứng với mỗi màu. Nhưng khi áp dụng JavaScript Tint Color, chúng ta chỉ cần một bức ảnh ban đầu, sau đó có thể tạo ra vô số bức ảnh tương tự với màu sắc khác nhau.

Những lợi ích của JavaScript Tint Color

Lúc đầu, mình định viết về ưu, nhược điểm của JavaScript Tint Color. Tuy nhiên, vì hiện tại mình chưa biết cách nào khác để so sánh, nên bài viết này sẽ bàn về lợi ích của JavaScript Tint Color:

 • Tiết kiệm thời gian: vì bạn chỉ cần thiết kế ảnh 1 lần, không phải mỗi màu sắc cần thiết kế lại.
 • Tiết kiệm dung lượng của host: nếu như với mỗi màu sắc bạn lại upload lên host thì không lâu sau dung lượng của bạn sẽ hết.

Cách sử dụng JavaScript Tint Color

Với mục đích tái sử dụng, mình đã viết thành một thư viện như sau:

TintColor.js

class TintColor {
 constructor(_srcImage, _tintColor) {
  this._srcImage = _srcImage;
  this._tintColorArray = this._getRGBAArray(_tintColor);
 }
 setSourceImage(_srcImage) {
  this._srcImage = _srcImage;
  return this;
 }
 setTintColorArray(_tintColor) {
  this._tintColorArray = this._getRGBAArray(_tintColor);
  return this;
 }
 run() {
  return new Promise((resolve, reject) => {
   let canvas = document.createElement("canvas");
   let context = canvas.getContext("2d");
   let image = new Image();
   image.crossOrigin = "Anonymous";
   image.onload = () => {
    canvas.width = image.width;
    canvas.height = image.height;

    context.drawImage(image, 0, 0, canvas.width, canvas.height);

    let imgData = context.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height);
    let data = imgData.data;

    for (let i = 0; i < data.length; i += 4) {
     // Change color of pixel which is different from transparent
     if (data[i + 0] || data[i + 1] || data[i + 2] || data[i + 3]) {
      data[i + 0] = this._tintColorArray[0];
      data[i + 1] = this._tintColorArray[1];
      data[i + 2] = this._tintColorArray[2];
      data[i + 3] = this._tintColorArray[3];
     }
    }
    context.putImageData(imgData, 0, 0);
    resolve({
     url: canvas.toDataURL(),
     width: image.width,
     height: image.height,
    });
   };
   image.onerror = (error) => reject(this._srcImage, error);
   image.src = this._srcImage;
  });
 }
 _getRGBAArray(color) {
  // Check input as rgba/rgb color
  let m =
   /^rgba?\(\s*(\d{1,3})\s*,\s*(\d{1,3})\s*,\s*(\d{1,3})\s*(?:,\s*(\d+(?:\.\d+)?)\s*)?\)$/.exec(
    color
   );

  if (m) {
   if (m[4]) return [m[1], m[2], m[3], m[4] * 255];
   return [m[1], m[2], m[3], 255];
  }

  // Check input as hex 6-digit color
  m = /^#([a-fA-F0-9]{2})([a-fA-F0-9]{2})([a-fA-F0-9]{2})$/.exec(color);
  if (m) {
   return [parseInt(m[1], 16), parseInt(m[2], 16), parseInt(m[3], 16), 255];
  }
 }
}

Hàm khởi tạo

TintColor(srcImage, tintColor)

Trong đó:

 • srcImage: (string) là đường dẫn đến bức ảnh, có thể là đường dẫn tương đối đến một vị trí trên server hoặc đường dẫn tuyệt đối đến một host (cdn) lưu trữ ảnh.

 • tintColor: (string) là mã màu mới dạng HEX hoặc RGB hay RGBA. Ví dụ: #ff00ff hoặc rgb(255, 0, 255) hay rgba(255, 0, 255, 0.5).

Các hàm setter

 • setSourceImage(srcImage)
 • setTintColorArray(tintColor)

Mục đích của những hàm này là để set lại các thông số url của ảnh, mã màu mới.

Hàm run()

Hàm này là hàm quan trọng nhất. Nó sẽ load ảnh lên, sau đó thay thế tất cả các điểm ảnh khác transparent thành mã màu mới. Kết quả trả về sẽ là dataURL của bức ảnh mới và kích thước (width, height) của bức ảnh.

Cách sử dụng TintColor.js

Trước tiên mình sẽ hiển thị ảnh gốc.

let $ = document.querySelector.bind(document);
setImage($("#originImg"), srcImg, 150, 150);

function setImage(divElement, srcURL, width, height) {
 divElement.style.width = width + "px";
 divElement.style.height = height + "px";
 divElement.style.backgroundImage = "url('" + srcURL + "')";
 divElement.style.backgroundSize = "" + width + "px " + height + "px";
}

Trong đó, hàm setImage() áp dụng DOM để set lại giá trị width, height, url cho thẻ div hiển thị bức ảnh.

Tiếp theo, mình sẽ sử dụng TintColor.js để thay đổi màu sắc của bức ảnh. Ở đây, mình thử với cả 3 loại mã màu khác nhau là: HEX, RGB và RGBA.

new TintColor(srcImg, "#ff0000")
 .run()
 .then((result) => setImage($("#newImg1"), result.url, 150, 150))
 .catch((err) => console.log(err));

new TintColor(srcImg, "rgba(255, 0, 255, 0.8)")
 .run()
 .then((result) => setImage($("#newImg2"), result.url, 150, 150))
 .catch((err) => console.log(err));

new TintColor(srcImg, "rgb(127, 127, 255)")
 .run()
 .then((result) => setImage($("#newImg3"), result.url, 150, 150))
 .catch((err) => console.log(err));

Bạn có thể thấy là cách sử dụng TintColor.js rất là đơn giản phải không ạ!

Tuy nhiên, mình rất mong muốn nhận được phản hồi của bạn đọc để có thể cải tiến và hoàn thiện thư viện này. Vì vậy, mình sẽ vui khi nhận được phản hồi của bạn.

Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở bài viết tiếp theo, thân ái!

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Tạo số ngẫu nhiên trong JavaScript
Ảnh nine-patch - Scale không vỡ trong JavaScript
Chia sẻ:

Bình luận