Ứng dụng của Reduce trong JavaScript

Cập nhật ngày 19/12/2021

Trước khi bắt đầu, mình muốn bạn hiểu tại sao mình lại viết về phương thức Reduce trong JavaScript mà không phải là một phương thức nào khác.

Bởi lẽ, reduce trong JS là một trong 3 phương thức quan trọng và thường sử dụng trong lập trình hàm - đó là arr.map(), arr.filter()arr.reduce().

Việc sử dụng đúng arr.reduce() giúp code trở nên sáng sủa và ngắn gọn hơn rất nhiều.

Có thể bạn quan tâm: Các phương thức của mảng trong JavaScript.

Cú pháp của reduce trong JavaScript

JavaScript Reduce là một phương thức có sẵn của array, được sử dụng để gọi một hàm lên các phần tử của mảng (từ trái sang phải) với một biến tích lũy.

Kết quả trả về là một giá trị duy nhất, ứng với biến tích lũy.

Cú pháp của reduce trong JS:

arr.reduce(callback[, initialValue])

Trong đó:

 • callback: là hàm được gọi với mỗi phần tử của mảng, gồm 4 tham số:
  • accumulator: biến tích lũy, được trả về sau mỗi lần gọi hàm callback.
  • currentValue: phần tử của mảng đang được xử lý.
  • currentIndex: chỉ số của phần tử trong mảng đang được xử lý.
  • array: mảng hiện tại.
 • initialValue: là giá trị khởi tạo cho biến tích lũy accumulator của hàm callback trong lần gọi đầu tiên. Nếu giá trị này không được cung cấp thì giá trị phần tử đầu tiên của mảng được sử dụng.
 • Giá trị trả về: chính là giá trị của accumulator sau lần gọi hàm callback cuối cùng.

Trên đây là giới thiệu cơ bản về phương thức arr.reduce(). Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu một số ứng dụng của Reduce trong JavaScript.

Ứng dụng của Reduce trong JavaScript

Dưới đây là một số ứng cụng của Reduce trong JS.

Chuyển mảng 2 chiều thành mảng 1 chiều

Đặt vấn đề

Giả sử, mình có một mảng các chủ đề trên blog, với mỗi chủ đề lại chứa một mảng các bài viết như sau:

const topics = [
 {
  topic: "ReactJS",
  posts: [
   { postID: "id1", title: "title1" },
   { postID: "id2", title: "title2" },
  ],
 },
 {
  topic: "Vue.js",
  posts: [
   { postID: "id3", title: "title3" },
   { postID: "id4", title: "title4" },
  ],
 },
];

Bây giờ, mình muốn có một mảng các bài viết để hiển thị thành một danh sách. Vậy mình phải làm sao?

Ứng dụng JavaScript Reduce để giải quyết vấn đề

Cách đầu tiên mà mọi người thường suy nghĩ đến là sử dụng vòng lặp for:

// khai báo mảng rỗng để lưu kết quả
const allPosts = [];

// duyệt mảng các topics
for (let t = 0; t < topics.length; t++) {
 // lấy ra các posts với từng topic
 const posts = topics[t].posts;

 // sử dụng vòng lặp for để duyệt mảng posts
 for (let p = 0; p < posts.length; p++) {
  // lấy ra từng post
  const post = posts[p];

  // push vào mảng kết quả
  allPosts.push(post);
 }
}

// kết quả
console.log(allPosts);
/*
[
  { postID: "id1", title: "title1" },
  { postID: "id2", title: "title2" },
  { postID: "id3", title: "title3" },
  { postID: "id4", title: "title4" }
]
*/

Cách làm trên là suy nghĩ logic cơ bản của hầu hết mọi người. Vì đó là cách làm nguyên thủy - chỉ dựa vào vòng lặp for.

Tuy nhiên, cách làm trên khá dài dòng. Thay vào đó, bạn có thể áp dụng reduce trong JS như sau:

const allPosts = topics.reduce((acc, cur) => {
 // tại mỗi phần tử, lấy ra posts để chèn thêm vào mảng tích lũy
 // sử dụng cú pháp spread ...
 return [...acc, ...cur.posts];
}, []);

Trong đó, initialValue là một mảng rỗng [] (tương đương với mảng allPosts = [] ở trên).

Và khi thực thi hàm callback với mỗi phần tử của mảng topics thì:

 • Với lượt đầu tiên: acc = []cur ứng với phần tử đầu tiên (về ReactJS) nên:
// giá trị tích lũy là mảng rỗng
acc = [];

// phần tử đang duyệt là một mảng
cur.posts = [
 { postID: 'id1', title: 'title1' },
 { postID: 'id2', title: 'title2' },
]

// thêm các posts của phần tử đang duyệt
// vào giá trị tích lũy hiện tại thành mảng mới
// rồi gán lại cho biến tích lũy acc
acc = [...acc, ...cur.posts] = [
 { postID: 'id1', title: 'title1' },
 { postID: 'id2', title: 'title2' },
]
 • Với lượt tiếp theo:
// giá trị tích lũy hiện tại
acc = [
 { postID: 'id1', title: 'title1' },
 { postID: 'id2', title: 'title2' },
]

// phần tử đang duyệt
cur.posts = [
 { postID: 'id3', title: 'title3' },
 { postID: 'id4', title: 'title4' },
]

// thêm các posts của phần tử đang duyệt
// vào giá trị tích lũy hiện tại thành mảng mới
// rồi gán lại cho biến tích lũy acc
acc = [...acc, ...cur.posts] = [
 { postID: 'id1', title: 'title1' },
 { postID: 'id2', title: 'title2' },
 { postID: 'id3', title: 'title3' },
 { postID: 'id4', title: 'title4' },
]

Chú ý: cách viết [...acc, ...cur.posts] là cách ghép mảng sử dụng cú pháp spread ....

Rõ ràng, nhờ ứng dụng của Reduce trong JavaScript mà code trở nên ngắn gọn hơn rất nhiều mà vẫn dễ hiểu.

Chuyển array thành object theo giá trị của một thuộc tính

Đặt vấn đề

Giả sử, mình có danh sách các bài viết như trên. Và mình muốn lấy tiêu đề bài viết (title) ứng với giá trị của một postID nào đó.

const posts = [
 { postID: "id1", title: "title1" },
 { postID: "id2", title: "title2" },
 { postID: "id3", title: "title3" },
 { postID: "id4", title: "title4" },
];

const getPost = (postID, posts) => {
 // TODO: triển khai sau
};

// Thực hiện truy vấn
getPost("id1", posts).title; // title1
getPost("id2", posts).title; // title2
getPost("id3", posts).title; // title3
getPost("id4", posts).title; // title4

Vậy mình phải làm sao đây?

Ứng dụng JavaScript Reduce để giải quyết vấn đề

Tiếp tục với cách suy nghĩ logic cơ bản là sử dụng vòng lặp for.

Với mỗi bài viết, mình so sánh postID với giá trị cần tìm. Mình sẽ duyệt lần lượt từng phần tử cho đến khi tìm đúng bài viết thì thôi.

// hàm getPost
const getPost = (postID, posts) => {
 // dùng vòng lặp for để duyệt hết các bài viết
 for (let p = 0; p < posts.length; p++) {
  // lấy từng post
  const post = posts[p];

  // so sánh postID của từng post với tham số postID truyền vào
  if (post.postID === postID) {
   // nếu bằng thì trả về post hiện tại
   return post;
  }
 }

 // nếu không tìm thấy thì giá trị trả về mặc định là null
 return null;
};

Đây cũng là một cách làm hay và dễ hiểu bởi cách suy nghĩ trực tiếp vào bài toán.

Tuy nhiên, cách làm này có một vấn đề là: nếu mảng các bài viết không phải 4 phần tử mà là hàng nghìn, hàng triệu phần tử thì việc dùng vòng lặp for để duyệt mảng với mỗi lần truy vấn thật sự rất tốn thời gian - độ phức tạp thuật toán là O(N).

Cách giải quyết cho vấn đề trên là: xây dựng một object để map mỗi postID với giá trị tương ứng của bài viết.

Và khi đã có một object như vậy thì việc tìm kiếm sẽ vô cùng đơn giản.

// Object để map mỗi postID với mỗi post tương ứng
const dictionary = {
 id1: { postID: "id1", title: "title1" },
 id2: { postID: "id2", title: "title2" },
 id3: { postID: "id3", title: "title3" },
 id4: { postID: "id4", title: "title4" },
};

const getPost = (postID, dictionary) => {
 return dictionary[postID];
};

// Thực hiện truy vấn
getPost("id1", dictionary).title; // title1
getPost("id2", dictionary).title; // title2
getPost("id3", dictionary).title; // title3
getPost("id4", dictionary).title; // title4

Vấn đề bây giờ là làm sao xây dựng được object dictionary như trên?

Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng vòng lặp for như sau:

// object để lưu map các post
const dictionary = {};

// duyệt các posts
for (let p = 0; p < posts.length; p++) {
 // lấy ra post
 const post = posts[p];

 // lấy ra postID
 const postID = post.postID;

 // map postID -> post
 dictionary[postID] = post;
}

Khi ứng dụng reduce trong JS, cách làm sẽ ngắn gọn hơn:

const dictionary = posts.reduce((acc, cur) => {
 // lấy ra postID của từng phần tử
 const postID = cur.postID;

 // sử dụng cú pháp spread (...)
 // để tạo object mới chứa object tích lũy acc
 // và thuộc tính mới [postID]: cur
 return { ...acc, [postID]: cur };
}, {});

Trong đó, initialValue là một object rỗng {}.

Và khi thực thi hàm callback với mỗi phần tử của mảng posts thì:

 • Với lượt đầu tiên: acc = {}cur ứng với post đầu tiên nên:
// giá trị tích lũy đầu tiên là object rỗng
acc = {};

// phần tử hiện tại đang xét
cur = { postID: "id1", title: "title1" };
postID = cur.postID = "id1";

// tạo object mới bằng cách sử dụng cú pháp spread (...)
// để ghép object acc hiện tại và thuộc tính mới [postID]: cur
acc = {...acc, [postID]: cur } = {
 'id1': { postID: 'id1', title: 'title1' }
}
 • Với lần thứ 2:
// giá trị tích lũy hiện tại sau lần thứ nhất
acc = {
 'id1': { postID: 'id1', title: 'title1' }
};

// phần tử đang xét
cur = { postID: "id2", title: "title2" };
postID = cur.postID = "id2";

// tạo object mới bằng cách sử dụng cú pháp spread (...)
// để ghép object acc hiện tại và thuộc tính mới [postID]: cur
acc = {...acc, [postID]: cur } = {
 'id1': { postID: 'id1', title: 'title1' },
 'id2': { postID: 'id2', title: 'title2' }
}

Cứ như vậy cho đến hết thì mình thu được kết quả như mong muốn là giá trị trả về của reduce.

Tổng kết

Trên đây là một số ứng dụng của Reduce trong JavaScript:

 • Chuyển mảng 2 chiều thành mảng một chiều
 • Chuyển array thành object theo giá trị của một thuộc tính

Còn nhiều ứng dụng khác của array nữa mà bạn sẽ gặp trong thời gian lập trình với JavaScript.

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Tìm hiểu về JSON trong JavaScript
Hàm đệ quy trong JavaScript
Chia sẻ:

Bình luận