Chuyển đổi object về kiểu nguyên thủy

Cập nhật ngày 02/12/2021

Trong bài viết chuyển đổi kiểu dữ liệu, mình đã giới thiệu về cách chuyển đổi các kiểu dữ liệu nguyên thủy sang numberstring.

Nhưng nếu toán hạng không phải kiểu dữ liệu nguyên thủy mà là object thì sao? Hay làm sao để chuyển đổi object về kiểu dữ liệu nguyên thủy?

Sau đây là những kiến thức cơ bản bạn cần biết.

Quy luật chuyển đổi object về kiểu nguyên thủy

Có ba kiểu dữ liệu nguyên thủy bạn cần quan tâm là: string, number và boolean.

Khi chuyển đổi object về boolean thì kết quả luôn là true.

Ví dụ sử dụng object với câu lệnh if:

let obj = {};

if (obj) {
 console.log("obj is true"); // obj is true
}

Hoặc chủ động convert sang kiểu boolean sử dụng Boolean():

let obj = {};
console.log(Boolean(obj)); // true

Với kiểu dữ liệu boolean là như vậy, đối với stringnumber thì sao?

JavaScript có ba kiểu chuyển đổi, ứng với giá trị ngầm định của "hint" là: string, number hoặc default.

► Trong những ngữ cảnh cần string thì giá trị của "hint" là string. Ví dụ sử dụng object trong hàm alert hoặc làm thuộc tính của object khác,... JavaScript sẽ chuyển đổi object về dạng string:

let obj = {};

// sử dụng trong hàm alert()
alert(obj); // kết quả hiển thị trên dialog là: [object Object]

// sử dụng làm thuộc tính của object khác
let anotherObj = {};
anotherObj[obj] = 1;

console.log(anotherObj["[object Object]"]); // 1

Đối tượng obj đã được chuyển đổi sang string, trở thành [object Object].

► Trong những ngữ cảnh cần number, giá trị của "hint" là number. Ví dụ thực hiện các phép toán số học, so sánh,... JavaScript chuyển đổi object về dạng number:

let obj = {};

// chủ động convert sang number
let num = Number(obj);
console.log(num); // NaN

// sử dụng toán tử một ngôi +
let n = +obj;
console.log(num); // NaN

// trừ date
let date1 = new Date("December 01, 2021 00:00:00");
let date2 = new Date("December 02, 2021 00:00:00");
let delta = date2 - date1;
console.log(delta); // 86400000 - giá trị miliseconds của 1 ngày

// so sánh
let p1 = { x: 1 };
let p2 = { x: 2 };
let greater = p2 > p1;
console.log(greater); // false

► Trong những trường hợp không chắc chắn, ví dụ cộng hai object với toán tử +, so sánh bằng không nghiêm ngặt ==,...

JavaScript "không biết" nên chuyển object về kiểu dữ liệu nào, vì các toán tử này áp dụng được với cả number và string.

Khi đó, JavaScript sẽ xử lý theo quy luật mặc định.

// sử dụng toán tử +
let total = obj1 + obj2;

// so sánh == với number
if (user == 1) {
 // do something
}

Để chuyển đổi object về kiểu nguyên thủy, JavaScript sẽ tìm và gọi ba phương thức trong object:

 1. Gọi phương thức obj[Symbol.toPrimitive](hint) nếu tồn tại - với Symbol.toPrimitive là giá trị symbol của hệ thống.
 2. Trường hợp không tồn tại phương thức trên, nếu "hint" là string: ưu tiên gọi obj.toString() rồi đến obj.valueOf() (bất kể phương thức nào tồn tại).
 3. Trường hợp "hint" là number hoặc default: ưu tiên gọi obj.valueOf() rồi đến obj.toString() (bất kể phương thức nào tồn tại).

Chi tiết về Symbol.toPrimitive

Symbol.toPrimitive là một giá trị symbol mặc định của hệ thống và thường được sử dụng như sau:

let obj = {};

obj[Symbol.toPrimitive] = function (hint) {
 // Code trong này dùng để chuyển đổi object về kiểu nguyên thủy.
 // Vì vậy, hàm này phải return về kiểu kiểu nguyên thủy.
 // Giá trị của hint có thể là: string, number hoặc default.
};

Khi chuyển đổi object về kiểu nguyên thủy, JavaScript kiểm tra Symbol.toPrimitive đầu tiên và gọi phương thức obj[Symbol.toPrimitive](hint) với "hint" là một trong các giá trị string, number hoặc default, ví dụ:

let user = {
 name: "Alex",
 age: 28,

 // sử dụng cú pháp rút gọn khai báo phương thức
 [Symbol.toPrimitive](hint) {  return hint === "string" ? `{name: ${this.name}}` : this.age; },};

// hint là string
alert(user); // {name: Alex}

// hint là number
alert(+user); // 28

// hint là default
alert(user + 1); // 29

Trong ví dụ trên, user có thể chuyển thành string hoặc number tùy thuộc vào "hint". Và tất cả xử lý đều nằm trong phương thức obj[Symbol.toPrimitive](hint).

Chi tiết về toStringvalueOf

Trường hợp object không tồn tại thuộc tính Symbol.toPrimitive thì JavaScript sẽ tìm đến hai phương thức toStringvalueOf.

 • Nếu "hint" là string: JavaScript ưu tiên tìm toString trước. Nếu toString không tồn tại thì tìm valueOf (toString có độ ưu tiên cao hơn).
 • Nếu "hint" là number hoặc default: JavaScript ưu tiên tìm valueOf trước. Nếu valueOf không tồn tại thì tìm toString (valueOf có độ ưu tiên cao hơn).

toStringvalueOf là hai phương thức mặc định, luôn luôn tồn tại khi khởi tạo object, ví dụ:

let obj = {};

console.log(obj.toString()); // [object Object]
console.log(obj.valueOf()); // {}

console.log(obj === obj.valueOf()); // true

Qua ví dụ trên, bạn thấy rằng:

 • Phương thức toString mặc định trả về string có giá trị là [object Object].
 • Phương thức valueOf mặc định trả về tham chiếu của chính object đó.

Bây giờ, mình sẽ thử tùy biến hai phương thức này mà không sử dụng Symbol.toPrimitive nữa:

let user = {
 name: "Alex",
 age: 28,

 // hint là string
 toString() {  return `{name: ${this.name}}`; },
 // hint là number hoặc default
 valueOf() {  return this.age; },};

// hint là string
alert(user); // {name: Alex}

// hint là number
alert(+user); // 28

// hint là default
alert(user + 1); // 29

Như bạn thấy là kết quả hoàn toàn giống với cách sử dụng Symbol.toPrimitive.

📝 Chú ý: hai phương thức toStringvalueOf có thể trả về bất kỳ kiểu dữ liệu nguyên thủy nào, không nhất thiết phải trả về number hay string.

Chỉ cần giá trị trả về khác object là được.

Ví dụ:

let user = {
 name: "Alex",
 age: 28,

 // hint là string
 toString() {
  return true; },

 // hint là number hoặc default
 valueOf() {
  return null; },
};

// hint là string
alert(user); // true

// hint là number
alert(+user); // 0 - vì +null chuyển thành 0

// hint là default
alert(user + 1); // 1

Một số vấn đề khác về chuyển đổi kiểu dữ liệu

Có thể bạn đã biết, nhiều toán tử trong JavaScript thực hiện chuyển đổi kiểu dữ liệu nếu giá trị các toán hạng không phù hợp. Ví dụ toán tử * sẽ chuyển giá trị các toán hạng thành number.

Khi đó, JavaScript sẽ thực hiện hai quá trình:

 1. Chuyển đổi object về kiểu nguyên thủy (theo quy luật trên).
 2. Nếu kết quả trên không phù hợp thì chuyển đổi về kiểu dữ liệu phù hợp.

Ví dụ:

let obj = {
 [Symbol.toPrimitive](hint) {
  return "3";
 },
};

console.log(obj * 2); // 6

Trong ví dụ trên, obj sử dụng Symbol.toPrimitive để chuyển đổi kiểu dữ liệu về nguyên thủy, và kết quả luôn là string "3" (không phụ thuộc giá trị của "hint").

Theo các bước trên thì:

 1. obj chuyển về string thành "3".
 2. Phép toán "3" * 2 trở thành 3 * 2 (vì string "3" chuyển thành số 3).

Tổng kết

Việc chuyển đổi object về kiểu nguyên thủy được sử dụng với nhiều hàm và toán tử trong JavaScript.

Có ba kiểu "hint" là:

 • string: áp dụng cho hàm alert và các toán tử yêu cầu toán hạng là string.
 • number: áp dụng cho các phép toán số học.
 • default: áp dụng cho một số ít toán tử dùng được cho cả string và number (không biết chắc nên chuyển về kiểu dữ liệu nào).

Quy luật chuyển đổi object về kiểu nguyên thủy là:

 1. Gọi obj[Symbol.toPrimitive](hint) nếu phương thức này tồn tại.
 2. Trường hợp phương thức trên không tồn tại, nếu "hint" là string: ưu tiên gọi phương thức obj.toString(), nếu không tồn tại thì gọi phương thức obj.valueOf().
 3. Nếu "hint" là number hoặc default: ưu tiên gọi phương thức obj.valueOf(), nếu không tồn tại thì gọi phương thức obj.toString().

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Tìm hiểu về Symbol trong JavaScript
Các phương thức của kiểu nguyên thủy
Chia sẻ:

Bình luận