HTML String sang DOM Node với DOMParser

Cập nhật ngày 19/03/2018

Khi lập trình Web nói chung và lập trình JavaScript nói riêng, nhiều khi bạn sẽ cần phải render thêm các thành phần trang web từ JavaScript. Và trong trường hợp thành phần HTML đó được lưu dưới dạng string, bạn có thể sử dụng DOMParser để chuyển HTML String sang DOM Node. Cách làm vô cùng đơn giản như sau.

Cách chuyển HTML String sang DOM

Bước 1: Tạo mới một đối tượng của DOMParser.

let domParser = new DOMParser();

Bước 2: Sử dụng phương thức parseFromString của DOMParser.

let doc = domParser.parseFromString("<div>Hello</div>", "text/html");
console.log(doc);

/* Kết quả trả về là một document
<html>
<head></head>
<body>
  <div>Hello</div>
</body>
</html>
*/

Trong hàm parseFromString, tham số đầu tiên là nội dung HTML string mà bạn muốn parse; và tham số tiếp theo là kiểu string.

Có 3 kiểu string được support là: application/xml, image/svg+xmltext/html. Đối với bài toán này, bạn sẽ chọn kiểu text/html.

Kết quả trả về sẽ là một document, với đầy đủ các thẻ <html>, <head>, <body> và các node được tạo ra từ string đầu vào như trên.

Bước 3: Lấy ra mảng các node mới được tạo ra

Thực tế, thường bạn chỉ cần các node mới để chèn vào một file HTML có sẵn của riêng bạn. Khi đó bạn có thể làm như này:

let nodes = document.body.chidNodes;
console.log(nodes);

// => NodeList [div]

Đến đây, bạn sẽ thu được một mảng các node - NodeList. Và bây giờ, bạn hoàn toàn tự do sử dụng NodeList này để chèn vào bất cứ đâu trên trang HTML.

Chuyển HTML String thành DOM và vẽ lên HTML

Sau đây là một ví dụ minh họa cho phần phía trên. Bạn nhấn vào button Add để chuyển HTML String thành DOM Node, sau đó vẽ lên giao diện. Sau đó, bạn có thể nhấn button Remove để xóa bỏ đi các node mới thêm vào vừa rồi.

Giao diện HTML

Trên giao diện ngoài 2 button Add và Remove, có một phần tử quan trọng là thẻ div với id="container". Thẻ này được dùng làm container để chứa các node mới được parse từ JavaScript.

<div id="container"></div>

Code phần JavaScript

Ở đây, mình gộp cả 3 bước phía trên thành hàm getNodes:

let getNodes = (str) =>
  new DOMParser().parseFromString(str, "text/html").body.childNodes;

Bạn sử dụng hàm số này để lấy về mảng các node với đầu vào là một HTML string.

let nodes = getNodes("<div><span>1</span></div><div><span>2</span></div>");

Sau đó, bạn thêm các node này vào HTML bằng cách nhấn button Add:

btnAdd.addEventListener("click", function () {
  nodes.forEach((node) => container.appendChild(node.cloneNode(true)));
});

Vì nodes là kiểu mảng, nên mình sử dụng phương thức forEach để duyệt. Mỗi phần tử node trong mảng sẽ được sao chép (clone) ra một node mới, để dùng lại sau này.

node.cloneNode(true);

Sau đó, chèn node mới này vào node container sử dụng phương thức Node.appendChild.

container.appendChild(node.cloneNode(true));

Ngoài ra, để bỏ đi các node mới thêm vào, mình sẽ sử dụng một vòng lặp lấy ra Node.firstChild của node container và delete nó đi, cho đến khi container không còn node con nữa là hoàn thành công việc.

btnRm.addEventListener("click", function () {
  while (container.firstChild) {
    delete container.removeChild(container.firstChild);
  }
});

Chú ý: Thông thường, bạn sẽ chỉ sử dụng hàm Node.removeChild() mà không delete. Việc này sẽ dẫn đến leak memory.

Kết luận

Trên đây là cách làm đơn giản để chuyển HTML String sang DOM node và thêm chúng vào giao diện HTML. Tuy nhiên, cách làm này có một nhược điểm là khi cấu trúc của HTML string phức tạp, sẽ rất khó để bạn theo dõi. Vì vậy, bài viết sau mình sẽ giới thiệu với các bạn phương pháp sử dụng thẻ template trong HTML.

Hẹn gặp lại bạn ở bài viết tiếp theo, thân ái!

Tham khảo

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Xử lý một số Event JavaScript cơ bản
HTML Template sang DOM Node
Chia sẻ:

Bình luận