Async/await là gì? Async/await trong JavaScript

Cập nhật ngày 11/05/2022

Có một cú pháp đặc biệt để làm việc với các promise theo cách thoải mái hơn, được gọi là async / await. Cách này thật sự dễ hiểu và dễ sử dụng.

Hàm "async"

Hãy bắt đầu với từ khóa async. Từ khóa này có thể được đặt trước một hàm như sau:

async function f() {
 return 1;
}

Từ khóa async đặt trước một hàm giúp hàm đó luôn trả về promise. Các giá trị khác được bao bọc trong một promise đã được resolve.

Ví dụ hàm sau trả về một promise đã được resolve với kết quả là 1:

async function f() {
 return 1;
}

f().then(console.log); // 1

Bạn có thể trả lại promise một cách rõ ràng hơn:

async function f() {
 return Promise.resolve(1);
}

f().then(console.log); // 1

Vì vậy, từ khóa async đảm bảo rằng hàm trả về một promise bao bọc lấy những giá trị không phải promise bên trong.

Nhưng không chỉ có vậy. Có một từ khóa khác, đó là await - chỉ hoạt động bên trong hàm async.

Từ khóa "await"

Cú pháp sử dụng từ khóa await

// chỉ hoạt động bên trong hàm async
let value = await promise;

Từ khóa await làm JavaScript đợi đến khi promise được giải quyết thành công và sau đó trả về kết quả.

Dưới đây là ví dụ với một promise được giải quyết sau 1 giây:

async function f() {
 let promise = new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => resolve("done!"), 1000);
 });

 // Đợi cho đến khi promise resolve thành công
 let result = await promise; // (*)

 console.log(result); // "done!"
}

f();

Việc thực thi hàm f() tạm dừng tại dòng (*) và tiếp tục khi promise giải quyết xong, với kết quả là result. Vì vậy, đoạn mã trên hiển thị "done!" sau 1 giây.

Chú ý: từ khóa await theo đúng nghĩa đen thì sẽ tạm dừng việc thực thi hàm cho đến khi promise được giải quyết. và sau đó tiếp tục với kết quả của promise.

Điều đó không tốn bất kỳ tài nguyên CPU nào, bởi vì JavaScript engine có thể thực hiện các công việc khác trong thời gian chờ đợi: thực thi các tập lệnh khác, xử lý các sự kiện, v.v.

Đó chỉ là một cú pháp gọn gàng hơn để nhận được kết quả promise so với promise.then. Và rõ ràng, cú pháp đó dễ để đọc và viết hơn.

Chú ý: Không thể sử dụng từ khóa await trong các hàm thông thường

Nếu bạn cố gắng sử dụng await trong một hàm không đồng bộ, sẽ xảy ra lỗi cú pháp:

function f() {
 let promise = Promise.resolve(1);
 let result = await promise; // Syntax error
}

Bạn có thể gặp lỗi này nếu quên đặt từ khóa async trước hàm. Như đã nói trước đó, await chỉ hoạt động bên trong hàm async.

Quay lại ví dụ về hàm showAvatar() từ bài viết về chuỗi promise và viết lại hàm đó bằng cách sử dụng async/await:

 1. Bạn sẽ cần thay thế .then bằng await.
 2. Ngoài ra, bạn nên tạo hàm async để await hoạt động.
async function showAvatar() {
 // lấy về json từ server và đọc nó
 let response = await fetch("/api/user.json");
 let user = await response.json();

 // lấy thông tin user tương ứng và đọc nó
 let githubResponse = await fetch(`https://api.github.com/users/${user.name}`);
 let githubUser = await githubResponse.json();

 // hiển thị avatar
 let img = document.createElement("img");
 img.src = githubUser.avatar_url;
 img.className = "promise-avatar-example";
 document.body.append(img);

 // đợi 3 giây
 await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 3000));

 img.remove();

 return githubUser;
}

// sử dụng
showAvatar();

Đoạn code trên khá gọn gàng và dễ đọc hơn cách sử dụng promise rồi phải không?

Chú ý: Các trình duyệt hiện đại cho phép đặt await ở đầu của module ví dụ:

// giả sử đoạn code sau ở đầu của một module
let response = await fetch("/api/user.json");
let user = await response.json();

console.log(user);

Nếu bạn sử dụng trình duyệt cũ hơn, bạn cần phải phải đặt đoạn code trên vào trong một hàm ẩn danh như sau:

(async () => {
 let response = await fetch("/api/user.json");
 let user = await response.json();
 // ...
})();

Chú ý: awaitthenable.

Giống như promise.then, từ khóa await cho phép bạn sử dụng các đối tượng thenable. Ý tưởng ở đây là các đối tượng ở thư viện bên thứ 3 có thể không phải là promise, nhưng tương thích với promise: nếu hỗ trợ .then, thì có thể sử dụng với await.

Đây là một class demo Thenable, từ khóa await chấp nhận các trường hợp như vậy:

class Thenable {
 constructor(num) {
  this.num = num;
 }

 then(resolve, reject) {
  console.log(resolve);
  // resolve với this.num*2 sau 1000ms
  setTimeout(() => resolve(this.num * 2), 1000); // (*)
 }
}

async function f() {
 // đợi 1 giây -> kết quả trở thành 2
 let result = await new Thenable(1);
 console.log(result);
}

f();

Nếu await nhận được một đối tượng không phải là promise với .then, từ khóa await sẽ gọi phương thức đó, cung cấp các hàm tích hợp sẵn resolvereject dưới dạng các đối số - giống như cách thực thi của Promise bình thường.

Sau đó, await đợi cho đến khi một trong số chúng được gọi. Trong ví dụ trên, resolve được gọi tại (*). Và sau đó, chương trình tiếp tục với kết quả sau khi resolve.

Chú ý: async có thể dùng với phương thức trong class.

Để khai báo một phương thức async trong class, bạn chỉ cần thêm async vào trước phương thức đó như sau:

class Waiter {
 async wait() {
  return await Promise.resolve(1);
 }
}

new Waiter().wait().then(console.log); // 1
// then(console.log) tương tự như: result => console.log(result)

Ý nghĩa giống với hàm async thông thường: phương thức async trong class đảm bảo rằng giá trị trả về là promise và cho phép sử dụng với await.

Xử lý lỗi

Nếu một promise giải quyết bình thường thì await promise trả về kết quả. Nhưng trong trường hợp promise bị từ chối, cách viết trên sẽ tạo ra lỗi, giống như có một câu lệnh throw ở đó.

Đoạn code này:

async function f() {
 await Promise.reject(new Error("Whoops!"));
}

...là giống như sau:

async function f() {
 throw new Error("Whoops!");
}

Trong các tình huống thực tế, promise có thể mất thời gian trước khi bị từ chối. Trong trường hợp đó, sẽ có một khoảng thời gian trễ trước khi await ném ra một lỗi.

Bạn có thể bắt lỗi đó bằng cách sử dụng try..catch, giống như cách throw thông thường:

async function f() {
 try {
  let response = await fetch("http://no-such-url");
 } catch (err) {
  console.log(err); // TypeError: failed to fetch
 }
}

f();

Trong trường hợp có lỗi, luồng điều khiển sẽ nhảy đến khối catch. Và bạn có thể có nhiều dòng await trong cùng một khối try...catch:

async function f() {
 try {
  let response = await fetch("/no-user-here");
  let user = await response.json();
 } catch (err) {
  // bắt lỗi từ cả hai await trên
  console.log(err);
 }
}

f();

Nếu không có try..catch, thì promise được tạo bởi lệnh gọi của hàm không đồng bộ f() trở thành một promise bị từ chối. Do đó, bạn có thể thêm .catch để xử lý:

async function f() {
 let response = await fetch("http://no-such-url");
}

// f() trở thành một promise bị từ chối
f().catch(console.log); // TypeError: failed to fetch // (*)

Nếu bạn quên thêm vào .catch sau đó, thì bạn sẽ gặp lỗi promise chưa được xử lý unhandledrejection.

Một số chú ý khác:

 • Khi bạn sử dụng async/await, bạn hiếm khi cần .then, vì await xử lý việc chờ đợi. Và bạn có thể sử dụng try..catch thông thường thay vì .catch. Điều đó thường thuận tiện hơn.
 • Khi bạn cần đợi nhiều promise, bạn có thể gói chúng lại trong Promise.all và sau đó dùng await:
  // đợi một mảng kết quả
  let results = await Promise.all([
   fetch(url1),
   fetch(url2),
   //...
  ]);

Tổng kết

Từ khóa async đặt trước một hàm có 2 tác dụng:

 1. Làm cho hàm đó luôn luôn trả lại một promise.
 2. Cho phép await được sử dụng trong hàm.

Từ khóa await đặt trước một promise khiến JavaScript đợi cho đến khi promise giải quyết xong và sau đó:

 1. Nếu kết quả là một lỗi, một ngoại lệ sẽ được tạo ra - giống như throw error gọi tại đó.
 2. Nếu không có lỗi, nó trả về kết quả.

Async/await kết hợp với nhau tạo ra một cách tuyệt vời để viết code không đồng bộ dễ dàng hơn, cũng như dễ đọc hơn.

Với async/await, bạn hiếm khi cần viết promise.then/catch. Nhưng bạn cũng không nên quên rằng async/await dựa trên các promise, vì đôi khi bạn cũng phải dùng các phương pháp này.

Cuối cùng, Promise.all là một cách tốt khi bạn đang chờ đợi nhiều tác vụ đồng thời.

Tham khảo: Async/await

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Microtasks là gì? Microtasks trong JavaScript
Xử lý bất đồng bộ song song hay tuần tự?
Chia sẻ:

Bình luận