Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 5

Cập nhật ngày 07/06/2018

Xin chào bạn đến bài viết Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 5, hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với bạn những câu hỏi phỏng vấn JavaScript rất hay. Mời bạn theo dõi bài viết!

Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 5 - Câu 1

let arr = [1, "hi", { x: 2 }, [3, 4]];
delete arr[1];
console.log(arr.length);

Hỏi console in ra kết quả như thế nào? Tại sao?

Đáp án: 4

Giải thích:

Toán tử delete gỡ bỏ một thuộc tính của Object, kể cả đó là một Array.

Trong câu hỏi này, Array arr có 4 thuộc tính là: 0, 1, 2, 3. Khi delete arr[1] thì thuộc tính 1 bị xoá, nghĩa là arr[1] = undefined. Và arr còn lại 3 thuộc tính 0, 2, 3.

Tuy nhiên, xét trên khía cạnh của Array thì mảng arr vẫn có độ dài là 4.

console.log(arr);
// => (4)[1, empty, {…}, Array(2)]

Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 5 - Câu 2

let arr = [1, "hi", { x: 2 }, [3, 4]];
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
 if (arr[i] === "hi") arr.splice(i, 1);
 else console.log(arr[i]);
}

Hỏi console in ra kết quả như thế nào? Tại sao?

Đáp án:

// 1
// [3, 4]

Giải thích:

Khác với delete, phương thức splice không những cho phép xoá bỏ phần tử của mảng mà còn làm thay đổi số phần tử của mảng.

Vì vậy, vòng lặp trên sẽ hoạt động như sau:

 • (i = 0, arr.length = 4, arr[i] = 1) => (arr[i] === "hi") trả về false => console.log(arr[i]) thực hiện => log: 1
 • (i = 1, arr.length = 4, arr[i] = "hi") => (arr[i] === "hi") trả về true => arr.splice(i, 1) thực hiện => arr = [1, {x : 2}, [3, 4]] (không có log được ghi)
 • (i = 2, arr.length = 3, arr[2] = [3, 4]) => (arr[i] === "hi") trả về false => console.log(arr[i]) thực hiện => log: [3, 4]
 • (i = 3, arr.length = 3) không thoả mãn điều kiện i < arr.length nên vòng lặp dừng lại

Do đó, mình thu được kết quả như trên.

Mở rộng:

Như bạn thấy, phần tử {x : 2} đã không được in ra. Nếu mình muốn phần tử này được in ra thì phải làm sao?

Đơn giản là bạn chỉ cần duyệt mảng theo thứ tự ngược lại:

let arr = [1, "hi", { x: 2 }, [3, 4]];
for (let i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {
 if (arr[i] === "hi") arr.splice(i, 1);
 else console.log(arr[i]);
}
/*
 * [3, 4]
 * {x : 2}
 * 1
 */

Nếu muốn biết lý do tại sao thì bạn cứ phân tích như trên là sẽ hiểu.

Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 5 - Câu 3

var x = 1;
var z = y + 3;
var y = 2;
console.log(x, y, z);

Hỏi console in ra kết quả như thế nào? Tại sao?

Đáp án: 1 2 NaN

Giải thích:

Nếu bạn sử dụng var để khai báo biến thì biến số đó sẽ được hoisted. Do đó, đoạn code phía trên sẽ tương đương với:

var x, y, z;
x = 1;
z = y + 3;
y = 2;
console.log(x, y, z);

Sau câu lệnh đầu tiên, giá trị của x, y, z đều là undefined. Vì vậy, sau 3 phép toán tiếp theo, giá trị của chúng là:

 • x = 1
 • z = y + 3 = undefined + 3 = NaN
 • y = 2

Ngược lại, nếu bạn thay var bằng let thì bạn sẽ nhận được lỗi: ReferenceError: y is not defined

let x = 1;
let z = y + 3;
let y = 2;
console.log(x, y, z);
// => ReferenceError: y is not defined

Xem thêm: Phân biệt var và let trong JavaScript

Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 5 - Câu 4

"use strict";
function func() {
 return this;
}
console.log(func());

Hỏi console in ra kết quả như thế nào? Tại sao?

Đáp án: undefined

Giải thích:

Vì trong chế độ strict mode, this sẽ không được bind với đối tượng window.

Xem thêm bài viết sau để hiểu thêm về chế độ strict mode: Strict mode – JavaScript | MDN.

Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 5 - Câu 5

function Foo() {
 this.bar = 10;
}
Foo.prototype.bar = 42;

var foo = new Foo();
console.log("1", foo.bar);

delete foo.bar;
console.log("2", foo.bar);

Hỏi console in ra kết quả như thế nào? Tại sao?

Đáp án:

// 1 10
// 2 42

Giải thích:

Khi truy cập đến một thuộc tính nào đó của object, JavaScript sẽ tìm trực tiếp trong Object đó đầu tiên.

Nếu không tìm thấy thì JavaScript sẽ tìm kiếm tiếp đến prototype của Object.

Nếu vẫn không tìm thấy thì sẽ chuyển đến prototype của thằng cha nó cho đến khi tìm thấy, hoặc không còn prototype nào nữa thì thôi.

Ban đầu, đối tượng foo chứa thuộc tính bar của chính nó, và cả trong prototype của nó nữa. Khi đó, thuộc tính của chính nó sẽ được ưu tiên, nên foo.bar có kết quả là 10.

Nhưng sau khi delete foo.bar, đối tượng foo không còn thuộc tính bar nữa. Nhưng may thay, trong prototype của foo vẫn có bar nên kết quả foo.bar lúc này là 42.

Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 5 - Câu 6

let a = (function(x, y, z){
 delete x, delete y, delete z;
 return x + y + z;
})(1, [2, 3], {x: 4});

console.log(a);

Hỏi console in ra kết quả như thế nào? Tại sao?

Đáp án: 12,3[object Object]

Giải thích:

 • Toán tử delete chỉ xoá bỏ thuộc tính của object mà không có tác dụng đối với biến số thông thường. Vì vậy, 3 câu lệnh delete trên là vô tác dụng.
 • Câu hỏi trên sử dụng IIFE (Immediately Invoked Function Expression), nên giá trị của x, y, z lần lượt là 1, [2, 3], {x: 4}. Khi cộng 3 giá trị này lại với nhau, thự tự phép tính là từ trái sang phải. Trước tiên, 1 + [2, 3] = "12,3" do [2, 3] được chuyển đổi sang string thành "2, 3". Tiếp theo, "12,3" + {x: 4} = "12,3[object Object]", do mọi object khi convert sang string thì đều trở thành "[object Object]".

Kết luận

Trên đây là 6 câu hỏi phỏng vấn JavaScript cũng rất hay. Nếu bạn có cùng nhận xét với mình thì vui lòng để lại bình luận xuống phía dưới nhé!

Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong bài viết tiếp theo, thân ái!

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 4
Xoắn não với phỏng vấn JavaScript 6
Chia sẻ:

Bình luận