So sánh Map với Object trong JavaScript

Posted on October 22nd, 2018

Có thể bạn đã quen với việc sử dụng Object trong JavaScript. Trong khi đó, Map là một kiểu dữ liệu mới xuất hiện trong ES6. Map có những đặc điểm giống và khác so với Object. Cụ thể là như thế nào ? Trong bài viết này, mình sẽ đi vào so sánh Map với Object trong JavaScript.

Mời bạn theo dõi bài viết!

Nhắc lại khái niệm

Object là một khái niệm trừu tượng dùng để biểu diễn một vật thể (cụ thể). Trong đó, các thuộc tính dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất của đối tượng. Và các phương thức dùng để chỉ các hoạt động của đối tượng.

Map là một cấu trúc dữ liệu cho phép lưu trữ dữ liệu theo kiểu key-value, tương tự như object.

So sánh Map với Object trong JavaScript

Giống nhau

 • Đều cho phép lưu trữ dữ liệu theo kiểu key-value.
 • Đều cho phép lấy dữ liệu theo key, xoá key, kiểm tra xem 1 key đã tồn tại hay chưa (dĩ nhiên, cách làm vẫn khác nhau nhé!).

Khác nhau

Trước khi Map xuất hiện, người ta vẫn thường sử dụng Object cho việc lưu trữ dữ liệu dạng key-value. Tuy nhiên, khái niệm Object lại quá rộng, mọi thứ đều có thể là Object. Còn Map thì hướng nhiều hơn đến việc lưu trữ dữ liệu.

Vậy Map khác Object như thế nào?

Kiểu dữ liệu của key

Object chỉ cho phép lưu trữ key kiểu String hoặc Symbol.

const symbol1 = Symbol(1);
const obj = {
 x : 1,
 "a b" : 2,
 symbol1 : 3
};
console.log(obj);
// => {x: 1, a b: 2, symbol1: 3}

Trong khi đó, Map cho phép mọi kiểu dữ liệu có thể làm key, kể cả Number, NaN, Function, Object,...

const fun = function () {}
const set = new Set();
const map = new Map();
map.set(NaN, 1)
  .set(1, 2)
  .set("a", 3)
  .set([2], 4)
  .set({x : 3}, 5)
  .set(fun, 6)
  .set(set, 7);

// Map(7) {
// NaN => 1, 1 => 2, "a" => 3, [2] => 4, {x : 3} => 5, function() {} => 6, Set(0) => 7
// }

Thứ tự của key

Map duy trì thứ tự của key giống như khi nó được thêm vào.

const map = new Map();
map.set('xyz', 1);
map.set('b', 2);
map.set('1', 4);

for(const key of map.keys()) {
 console.log(key);
}
/*
* xyz
* b
* 1
*/

Object thì không đảm bảo thứ tự này.

const obj = { xyz : 1 };
obj.b = 2;
obj['1'] = 4;
for(const key in obj) {
 console.log(key);
}
/*
* 1
* xyz
* b
*/

Xác định kích thước

Bạn có thể lấy kích thước của Map thông qua thuộc tính size.

const map = new Map();
map.set('xyz', 1);
map.set('b', 2);
map.set('1', 4);

console.log(map.size);
// => 3

Đối với Object, bạn phải đếm số lượng các thuộc tính thủ công. Hoặc bạn cũng có thể tính được số lượng này thông qua phương thức Object.keys().

Bởi lẽ, phương thức này trả về một mảng chứa các thuộc tính của Object. Lúc này, bạn chỉ cần sử dụng thuộc tính length của Array là được.

const obj = { xyz : 1 };
obj.b = 2;
obj['1'] = 4;

let size = 0;
for (const key in obj) size++;
console.log(size);
// => 3

console.log(Object.keys(obj).length);
// => 3

Kiểm tra tính tồn tại của key

Để kiểm tra xem một key có tồn tại trong Map hay chưa, bạn có thể dùng phương thức có sẵn là has.

const map = new Map([["a", 1], ["b", 2]]);
console.log(map.has("a")); // => true
console.log(map.has("c")); // => false

Còn đối với Object, bạn phải sử dụng gián tiếp thông qua phương thức Object.keys() như bên trên.

const obj = { "a" : 1, "b" : 2 };
const hasKey = (obj, key) => Object.keys(obj).indexOf(key) !== -1;
console.log(hasKey(obj, "a")); // => true
console.log(hasKey(obj, "c")); // => false

Trong đó, hàm hasKey là do mình tự định nghĩa. Và bạn có thể thấy là Object.keys(obj) trả về một mảng chứa các property của obj.

Tiếp theo, mình sử dụng phương thức Array.prototype.indexOf() để kiểm tra xem key đã tồn tại trong mảng hay chưa.

Nếu tồn tại thì phương thức này trả về giá trị index đầu tiên thoả mãn trong mảng (>= 0), ngược lại thì trả về -1.

Hay nói cách khác, nếu index tìm được mà khác -1 thì key đang tìm tồn tại trong Map.

Duyệt qua các phần tử

Bạn có thể duyệt qua các phần tử của Map (để lấy key, value hoặc entry) một cách trực tiếp thông qua for...of.

Entry là một phần tử của Map, có dạng mảng [key, value].

const map = new Map([["a", 1], ["b", 2]]);
for (const key of map.keys()) {
 console.log(key);
}
/*
* a
* b
*/

for (const value of map.values()) {
 console.log(value);
}
/*
* 1
* 2
*/

for (const [key, value] of map) {
 console.log(key, value);
}
/*
* a 1
* b 2
*/

Ngược lại, với Object, bạn chỉ có thể duyệt qua các key, sau đó mới lấy value thông qua key.

const obj = { "a" : 1, "b" : 2 };
for (const key in obj) {
 console.log(key, obj[key]);
}
/*
* a 1
* b 2
*/

Lời kết

Như vậy là mình đã so sánh Map với Object. Qua đây, mình thấy rằng Map đúng là rất phù hợp với các yêu cầu liên quan đến lưu trữ dữ liệu.

Vì nó hỗ trợ sẵn các phương thức liên quan đến việc thêm, sửa, xoá dữ liệu dựa theo key.

Còn đối với các yêu cầu khác thì mình vẫn phải / nên sử dụng Object.

Các bạn thấy Map và Object giống và khác nhau ở những điểm nào nữa không? Nếu biết thì chia sẻ với mình và mọi người với nhé!

Xin chào và hẹn gặp lại!

Tham khảo:


★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé: