Cách kiểm tra JavaScript Object là DOM object?

Cập nhật ngày 30/12/2021

DOM (Document Object Model): là thành phần biểu diễn cấu trúc dữ liệu của một trang web, bao gồm các tag, phần tử, thuộc tính, class,...

Trong HTML DOM, Element là một đối tượng tổng quát để biểu diễn một phần tử DOM bất kỳ.

Để kiểm tra một JavaScript object là DOM object, bạn có thể sử dụng toán tử instanceof với cú pháp:

obj instanceof Element;

Nếu kết quả trả về là true thì nghĩa là đối tượng obj có kiểu Element. Nói cách khác, đối tượng obj chính là một DOM object.

Ví dụ cấu trúc DOM:

index.html
<div id="div1"></div>

Code kiểm tra:

// hàm kiểm tra một object là DOM object
function isDOM(Obj) {
  return Obj instanceof Element;
}

// DOM object
let div = document.getElementById("div1");

// object bình thường
let obj = { x: 1 };

console.log(isDOM(div)); // true
console.log(isDOM(obj)); // false

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Cách thay thế phần tử DOM trong JavaScript?
Lập trình hướng đối tượng với JavaScript?
Chia sẻ:

Bình luận