Viết tắt giá trị thuộc tính đối tượng trong JavaScript

Cập nhật ngày 10/05/2022

Đối tượng trong JavaScript là kiểu dữ liệu quan trọng nhất xây dựng lên JavaScript hiện đại.

Đối tượng hoàn toàn khác với các kiểu dữ liệu nguyên thủy (số, chuỗi, boolean, null, undefined và symbol) vì các kiểu dữ liệu nguyên thủy đều lưu trữ một giá trị duy nhất mỗi loại. Còn object là kiểu dữ liệu tham chiếu - với giá trị là các cặp key-value.

Cú pháp viết tắt cho giá trị thuộc tính đối tượng rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi hiện nay. Với cách viết này, mã nguồn trông sẽ gọn gàng và dễ đọc hơn.

Ví dụ sau hiển thị chi tiết của đối tượng bằng cách sử dụng cú pháp viết tắt cho giá trị thuộc tính đối tượng trong ES6:

const name = "Alex";
const age = 29;

// Có sử dụng cú pháp rút gọn trong ES6
const user = {
  name,  age,};

console.log(user);
// {name: 'Alex', age: 29}

Ví dụ sau hiển thị chi tiết của đối tượng mà không sử dụng cú pháp viết tắt cho giá trị thuộc tính đối tượng.

const name = "Alex";
const age = 29;

// Không sử dụng cú pháp rút gọn
const user = {
  name: name,  age: age,};

console.log(user);
// {name: 'Alex', age: 29}

Như bạn thấy rằng, khi sử dụng cú pháp rút gọn, mã nguồn của bạn đã tránh việc bị lặp lại:

name: name,
age: age,

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Lấy đối số xác định đầu tiên của hàm trong JavaScript
Tại sao có kiểu dữ liệu Symbol trong ES6 JavaScript
Chia sẻ:

Bình luận