Lấy đối số xác định đầu tiên của hàm trong JavaScript

Cập nhật ngày 09/05/2022

Có nhiều trường hợp bạn cần tìm ra đối số không null hoặc không undefined đầu tiên được truyền vào một hàm. Điều này được gọi là coalescing.

Cách 1: trước khi có ES6

Bạn có thể triển khai coalescing trong JavaScript trước khi có ES6 bằng cách lặp qua các đối số từ đối tượng arguments và kiểm tra đối số nào khác null thì trả về ngay lập tức và thoát khỏi hàm.

Ví dụ:

function coalesce() {
 for (let i = 0; i < arguments.length; i++) {
  if (arguments[i] != null) {
   return arguments[i];
  }
 }
}

console.log(coalesce(null, undefined, "First", 1, 2, 3, null));
// "First"

Cách 2: sử dụng ES6

Bạn có thể sử dụng ES6 thay cho cách làm trên để đạt được hiệu quả tương tự. Đó là sử dụng Rest Parameters trong ES6.

Cụ thể, bạn thu thập tất cả các đối số trong đối tượng args - iterable object.

Sau đó, bạn sử dụng phương thức array.find để tìm phần tử đầu tiên thỏa mãn điều kiện.

const coalesceES6 = (...args) => {
 // Tìm phần tử đầu tiên không thuộc mảng [null, undefined]
 return args.find((value) => ![null, undefined].includes(value));
};

console.log(coalesceES6(null, undefined, "First", 1, 2, 3, null));
// First

Các trường hợp sử dụng của Coalescing

Bây giờ, bạn đã biết cách triển khai Coalesce. Sau đây là một số trường hợp sử dụng trong thực tế.

Trường hợp 1

Thay thế giá trị cho null hoặc undefined trong một mảng đối tượng.

Ví dụ: bạn có danh mục sản phẩm với một danh sách. Mỗi sản phẩm có mô tảtóm tắt.

Bạn muốn hiển thị các mô tả và tóm tắt bằng cách lấy dữ liệu ra từ cơ sở dữ liệu này. Trong trường hợp như vậy, bạn có thể sử dụng Coalescing với hai đối số là: giá trị tóm tắtgiá trị mô tả bị cắt bớt để thay thế khi phần tóm tắt không có.

let products = [
 {
  id: 1,
  desc: `The best in class toaster that has 140
  watt power consumption with nice features that
  roast your bread just fine. Also comes bundled 
  in a nice cute case.`,
  summ: `Get world class breakfasts`,
 },
 {
  id: 2,
  desc: `A massager that relieves all your pains 
  without the hassles of charging it daily 
  or even hourly as it comes packed with Li-Ion
  batteries that last upto 8 hrs.`,
  summ: "Warm comfort for your back",
 },
 {
  id: 3,
  desc: `An air conditioner with a difference that
  not only cools your room to the best temperatures 
  but also provides cleanliness and disinfection at
  best in class standards`,
  summ: null,
 },
];

const coalesceES6 = (...args) => {
 return args.find((value) => ![null, undefined].includes(value));
};

function displayProdCat(products) {
 for (let product of products) {
  console.log(`ID = ${product.id}`);
  console.log(`Description = ${product.desc}`);
  let summProd = coalesceES6(product.summ, product.desc.slice(0, 50) + "...");
  console.log(`Summary = ${summProd}`);
 }
}

displayProdCat(products);

Kết quả: với Coalescing, nếu giá trị của phần tóm tắt summ tồn tại thì nó sẽ được hiển thị.

Trong trường hợp phần tóm tắt bị thiếu (null hoặc undefined), hàm coalesceES6 sẽ chọn đối số thứ hai và hiển thị mô tả desc bị cắt ngắn.

ID = 1
Description = The best in class toaster that has 140
  watt power consumption with nice features that
  roast your bread just fine. Also comes bundled
  in a nice cute case.
Summary = Get world class breakfasts
ID = 2
Description = A massager that relieves all your pains
  without the hassles of charging it daily
  or even hourly as it comes packed with Li-Ion
  batteries that last upto 8 hrs.
Summary = Warm comfort for your back
ID = 3
Description = An air conditioner with a difference that
  not only cools your room to the best temperatures
  but also provides cleanliness and disinfection at
  best in class standards
Summary = An air conditioner with a difference that
  not ...

Trường hợp sử dụng 2

Thay giá trị trong trường hợp thiếu giá trị số trong biểu thức để thực hiện tính toán.

Ví dụ: bạn có một mảng thu nhập hàng tháng trong một năm với một vài giá trị bị thiếu. Bây giờ, bạn muốn tìm tổng thu nhập hàng năm. Bạn quyết định thay thế giá trị mặc định là 1000 cho những tháng thiếu dữ liệu.

Bạn áp dụng phương thức reduce trên mảng dữ liệu hàng tháng. Bạn lưu trữ tổng của mỗi lần lặp lại trong bộ tích lũy với sự thay đổi.

Bạn cũng áp dụng coalescing với thu nhập hàng tháng và giá trị mặc định (nếu thu nhập hàng tháng là rỗng hoặc không xác định) để đưa kết quả vào bộ tích lũy.

const incomeFigures = {
 default: 1000,
 monthWise: [1200, , 600, 2100, , 329, 1490, , 780, 980, , 1210],
};

const coalesceES6 = (...args) => {
 return args.find((value) => ![null, undefined].includes(value));
};

function yearlyIncome(incomeFig) {
 return incomeFig.monthWise.reduce(
  (total, inc) => total + coalesceES6(inc, incomeFig.default)
 );
}

console.log(
 `Yearly income equals 
 ${yearlyIncome(incomeFigures)}`
);

// Yearly income equals 8689

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Thay tên các thuộc tính trong object JavaScript
Viết tắt giá trị thuộc tính đối tượng trong JavaScript
Chia sẻ:

Bình luận