Các cách khai báo biến trong JavaScript

Cập nhật ngày 09/05/2022

Trong JavaScript, bạn có thể khai báo biến theo nhiều cách khác nhau bằng cách sử dụng các từ khóa khác nhau. Mỗi từ khóa có một số lý do hoặc tính năng cụ thể.

Về cơ bản, bạn có thể khai báo biến theo ba cách khác nhau với các từ khóa là:

  • Từ khóa var.
  • Từ khóa let.
  • Từ khóa const.

Mỗi từ khóa được sử dụng trong một số điều kiện cụ thể.

Khai báo biến với "var"

Từ khóa var dùng để khai báo biến trên toàn cục.

Nếu bạn sử dụng từ khóa này để khai báo biến thì biến đó có thể truy cập toàn cục và cũng thay đổi được.

Cách này tuy đã lỗi thời nhưng vẫn có thể dùng tốt nếu số lượng dòng code ngắn. Ngược lại, bạn sẽ rất dễ bị nhầm lẫn.

Cú pháp:

var variableName = "giá trị của biến";

Ví dụ:

var x = "Complete JavaScript";
console.log(x); // Complete JavaScript

Khai báo biến với "let"

Từ khóa let dùng để khai báo biến cục bộ.

Nếu bạn sử dụng từ khóa này để khai báo biến thì biến đó có thể truy cập trong phạm vi cục bộ và cũng thay đổi được.

Cách khai báo biến này tốt kể cả khi số lượng dòng code trở nên nhiều hơn.

Cú pháp:

let variableName = "giá trị của biến";

Ví dụ:

if (true) {
  let x = "Complete JavaScript";
  console.log(x); // Complete JavaScript
}

console.log(x);
// Lỗi: Uncaught ReferenceError: x is not defined
// Lỗi vì x chưa được định nghĩa.

Khai báo biến với "const"

Từ khóa const được sử dụng để khai báo biến cục bộ.

Nếu bạn dùng từ khóa này để khai báo biến thì biến chỉ có thể truy cập được trong khối đó, tương tự như biến được định nghĩa với let.

Và sự khác biệt giữa letconst là: bạn không thể gán lại giá trị cho các biến được khai báo với từ khóa const.

Vì vậy, bạn nên gán giá trị trong khi khai báo biến với const.

Cú pháp:

const variableName = "giá trị của biến";

Ví dụ:

const x = "Complete JavaScript";
console.log(x); // Complete JavaScript

x = "other";
// Lỗi: Uncaught TypeError: Assignment to constant variable.
// Lỗi khi gán lại giá trị cho hằng số.

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Cách kiểm tra hai số gần bằng nhau trong JavaScript
Thay tên các thuộc tính trong object JavaScript
Chia sẻ:

Bình luận