Cách thay thế phần tử DOM trong JavaScript?

Cập nhật ngày 23/12/2021

Làm sao để thay thế phần tử DOM trong JavaScript bằng một phần tử khác?

Sau đây là thuộc tính và phương thức cần thiết:

  • Thuộc tính parentNode: trả về phần tử cha của một phần tử DOM node.parentNode.
  • Phương thức replaceChild(newNode, oldNode): thay thế phần tử DOM cũ oldNode bằng phần tử DOM mới newNode. Trong đó, newNode có thể là phần tử DOM đang tồn tại trên document hoặc phần tử được tạo mới.

Ví dụ 1

Ví dụ sau thay thế phần tử DOM <a> bằng phần tử DOM mới <span> sử dụng thuộc tính parentNode và phương thức replaceChild().

Cấu trúc DOM:

index.html
<div>
  <a id="ida" href="#">Complete JavaScript</a>
</div>

Code thay thế phần tử DOM:

main.js
// query phần tử cần thay thế
let aElement = document.querySelector("#ida");

// tạo phần tử mới để thay thế
let spanElement = document.createElement("span");

// cập nhật nội dung cho phần tử mới
spanElement.innerHTML = "Replaced Text!";

// thay thế phần tử DOM cũ bằng phần tử DOM mới
aElement.parentNode.replaceChild(spanElement, aElement);

Ví dụ 2

Ví dụ này thay thế phần tử DOM <a> bằng phần tử DOM mới <a> và giữ nguyên giá trị của thuộc tính href.

Cấu trúc DOM:

index.html
<div>
  <a id="ida" href="https://completejavascript.com/">Complete JavaScript</a>
</div>

Code thay thế phần tử DOM:

main.js
// query phần tử cần thay thế
let currentA = document.querySelector("#ida");

// tạo phần tử mới để thay thế
let newA = document.createElement("a");

// cập nhật nội dung cho phần tử mới
newA.innerHTML = "Replaced Text!";
newA.href = currentA.href;

// thay thế phần tử DOM cũ bằng phần tử DOM mới
currentA.parentNode.replaceChild(newA, currentA);

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Phân biệt arrow function và function trong JavaScript
Cách kiểm tra JavaScript Object là DOM object?
Chia sẻ:

Bình luận