Thay tên các thuộc tính trong object JavaScript

Cập nhật ngày 09/05/2022

Bài viết sau giới thiệu một số cách để thay tên các thuộc tính trong object JavaScript với các giá trị cho trước.

Bài toán

Cho trước một đối tượng chứa các cặp key-value khác nhau. Trong đó, key là thuộc tính và value là giá trị của thuộc tính.

Bạn cần thay đổi một hoặc nhiều tên ban đầu của key bằng tên mới.

Ví dụ, ban đầu đối tượng chứa các cặp key-value như name: "Hello", v.v. Và mình cần thay đổi thuộc tính name thành firstName.

Trước khi đi vào các hướng giải quyết, mình hãy khai báo đối tượng sẽ sử dụng cho bài toán trên như sau:

let object = {
 name: "Hello",
 age: 20,
 gender: "Male",
};

console.log(object);
// { name: 'Hello', age: 20, gender: 'Male' }

Sau đây, hãy xem các cách để giải quyết vấn đề đã nêu trên.

Cách 1

Đây là cách tiếp cận khá đơn giản.

Trong cách này, mình sẽ trực tiếp lấy giá trị của name rồi thay đổi tên của thuộc tính đó bằng tên mới. Sau đó, mình xóa tên đã khai báo trước đó và thay thế bằng tên mới.

let object = {
 name: "Hello",
 age: 20,
 gender: "Male",
};

let renameObjectKey = (object) => {
 // gán giá trị của name vào thuộc tính `firstName`
 object.firstName = object.name;

 // xóa thuộc tính `name`
 delete object.name;
};

renameObjectKey(object);

console.log(object);
// {age: 20, gender: 'Male', firstName: 'Hello'}

Giả sử, bạn cần thay đổi thuộc tính age thành currentAge thì cách làm như sau:

let object = {
 name: "Hello",
 age: 20,
 gender: "Male",
};

let renameObjectKey = (object) => {
 // gán giá trị cũ vào thuộc tính mới
 object.firstName = object.name;
 object.currentAge = object.age;

 // xóa thuộc tính mới
 delete object.name;
 delete object.age;
};

renameObjectKey(object);

console.log(object);
// {gender: 'Male', firstName: 'Hello', currentAge: 20}

Tóm lại, với cách 1 thì kết quả thu được đã như mong muốn. Tuy nhiên có hai vấn đề là:

 • Vị trí các thuộc tính trong đối tượng đã bị thay đổi.
 • Khó mở rộng khi bạn cần thay đổi tên nhiều thuộc tính.

Cách 2

Trong cách 2, mình sẽ khai báo một hàm với đầy đủ tham số để giải quyết bài toán. Hàm này nhận vào hai tham số là:

 • keysMap là đối tượng với các cặp key - value tương ứng với tên cũ - tên mới.
 • object là đối tượng cần thay đổi key.

Bên trong hàm, mình sử dụng Object.keys() để trả về một mảng các key trong object.

Sau đó, mình dùng phương thức reduce kết hợp với toán tử spread để biến đổi object cũ thành đối tượng mới.

let object = {
 name: "Hello",
 age: 20,
 gender: "Male",
};

let renameKeys = (keysMap, object) =>
 Object.keys(object).reduce(
  (acc, key) => ({
   ...acc,
   ...{ [keysMap[key] || key]: object[key] },
  }),
  {}
 );

let result = renameKeys(
 {
  name: "firstName",
  age: "currentAge",
 },
 object
);

console.log(result);
// {firstName: 'Hello', currentAge: 20, gender: 'Male'}

Như bạn thấy, cách làm này đã giải quyết được hai vấn đề của cách 1 là:

 • Giữ được vị trí của các thuộc tính và cả giá trị tương ứng.
 • Dễ dàng thêm các thuộc tính (cần đổi tên).

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Các cách khai báo biến trong JavaScript
Lấy đối số xác định đầu tiên của hàm trong JavaScript
Chia sẻ:

Bình luận