Cách kiểm tra hai số gần bằng nhau trong JavaScript

Cập nhật ngày 09/05/2022

Cho hai số và nhiệm vụ là kiểm tra hai số đó có xấp xỉ bằng nhau hay không. Nếu hai số gần bằng nhau thì trả về true, ngược lại trả về false.

Ví dụ kiểm tra hai số gần bằng nhau

Đầu vào:

num1 = 10.3;
num2 = 10;

Đầu ra: true

Hướng tiếp cận

Để kiểm tra các số có gần bằng nhau hay không, trước tiên, bạn phải quyết định giá trị epsilon.

Epsilon là hiệu số lớn nhất giữa hai số. Nếu hiệu của hai số nhỏ hơn hoặc bằng epsilon thì hai số đó xấp xỉ bằng nhau.

Vì vậy, đầu tiên bạn tạo hàm checkApprox có ba đối số là num1, num2epsilon.

Bây giờ, hãy kiểm tra giá trị tuyệt đối của num1num2 có nhỏ hơn epsilon hay không.

// giá trị epsilon là tùy bạn định nghĩa
const checkApprox = (num1, num2, epsilon = 0.004) => {
  return Math.abs(num1 - num2) < epsilon;
};

Các ví dụ:

const checkApprox = (num1, num2, epsilon = 0.004) => {
  return Math.abs(num1 - num2) < epsilon;
};

console.log(checkApprox(10.003, 10.001, 0.005)); // true
console.log(checkApprox(Math.PI / 2.0, 1.5708, 0.004)); // true
console.log(checkApprox(0.003, 0.03, 0.004)); // false

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Khác nhau giữa ES6 và TypeScript
Các cách khai báo biến trong JavaScript
Chia sẻ:

Bình luận