Sao chép mảng với ES6 trong JavaScript

Cập nhật ngày 10/05/2022

Toán tử spread trong ES6 thường được sử dụng để sao chép một mảng. Trong khi, phương thức slice() trong JavaScript là một cách cũ hơn với đối số đầu tiên là 0.

Hai phương thức này đều tạo một mảng mới, độc lập và sao chép tất cả các phần tử của mảng cũ sang mảng mới. Nói cách khác, cả hai phương thức này đều thực hiện sao chép nông của mảng ban đầu.

Cú pháp

Cú pháp phương thức slice():

let clonedArray = oldArray.slice(0);

Cách sử dụng toán tử spread để sao chép mảng trong ES6:

let clonedArrayES6 = [...oldArray];

Ví dụ về clone mảng trong ES6:

const oldArray = ["dog1", "dog2", "dog3"];
const clonedArrayES6 = [...oldArray];
console.log(clonedArrayES6); // ["dog1", "dog2", "dog3"]

Chú ý

  • Toán tử gán = - tạo ra biến mới chỉ trỏ đến mảng ban đầu thay vì sao chép các phần tử của mảng.
  • Toán tử spread ... - tạo ra một mảng mới, các phần tử mảng được sao chép, với các tham chiếu khác nhau nhưng có cùng giá trị.

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Tại sao có kiểu dữ liệu Symbol trong ES6 JavaScript
Một số phương thức mảng hữu ích trong ES6 JavaScript
Chia sẻ:

Bình luận