Cách kiểm tra phần tử là visible trên DOM?

Cập nhật ngày 17/12/2021

Có hai cách để kiểm tra phần tử là visible trên DOM.

 • Kiểm tra width, height và bounding rectangle của phần tử.
 • Sử dụng phương thức getComputedStyle() để kiểm tra thuộc tính display.

Kiểm tra width, height và bounding rectangle

Bạn có thể kiểm tra phần tử là visible trên DOM bằng cách kiểm tra width, height và bounding rectangle.

 • Thuộc tính offsetHeight dùng để lấy height của phần tử bao gồm paddingborder theo chiều dọc (nếu có). Kết quả trả về là số nguyên xác định height.
 • Thuộc tính offsetWidth dùng để lấy width của phần tử bao gồm paddingborder theo chiều ngang (nếu có). Kết quả trả về là số nguyên xác định width.
 • Phương thức getClientRects() trả về tập hợp các hình chữ nhật bao quanh phần tử. Kết quả trả về là các đối tượng DOMRect. Bạn có thể sử dụng thuộc tính length để xác định có tồn tại hình chữ nhật bao quanh phần tử hay không.

Kết hợp ba thành phần trên giúp bạn kiểm tra phần tử là visible trên DOM hay không.

Ví dụ cấu trúc DOM:

index.html
<html>
 <head>
  <style>
   .visible {
    height: 100px;
    width: 100px;
    background-color: green;
   }
   .invisible {
    height: 100px;
    width: 100px;
    background-color: green;
    display: none;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div class="visible"></div>
  <div class="invisible"></div>
 </body>
</html>

Code kiểm tra:

main.js
function isElementVisible(element) {
 return Boolean(
  element.offsetWidth ||
   element.offsetHeight ||
   element.getClientRects().length
 );
}

let visibleObj = document.querySelector(".visible");
console.log(isElementVisible(visibleObj)); // true

let invisibleObj = document.querySelector(".invisible");
console.log(isElementVisible(invisibleObj)); // false

Sử dụng phương thức getComputedStyle()

Phương thức getComputedStyle() trả về một đối tượng bao gồm các thuộc tính CSS của phần tử.

Bạn chỉ cần kiểm tra giá trị của thuộc tính display là biết phần tử visible trên DOM hay không.

 • Nếu giá trị bằng none thì phần tử là invisible.
 • Nếu giá trị khác none thì phần tử là visible.

Ví dụ tương tự với cấu trúc DOM trên:

main.js
function isElementVisible(element) {
 let style = window.getComputedStyle(element);
 return style.display !== "none";
}

let visibleObj = document.querySelector(".visible");
console.log(isElementVisible(visibleObj)); // true

let invisibleObj = document.querySelector(".invisible");
console.log(isElementVisible(invisibleObj)); // false

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Lấy thông tin thẻ meta trong JavaScript?
Phân biệt var và let trong JavaScript
Chia sẻ:

Bình luận