Lấy thông tin thẻ meta trong JavaScript?

Cập nhật ngày 17/12/2021

Để lấy thông tin của thẻ meta trong JavaScript, bạn có thể sử dụng một trong hai phương thức sau để tìm thẻ meta:

  • Phương thức document.querySelectorAll("meta"): tìm ra tất cả các thẻ meta.
  • Phương thức document.querySelector("meta"): trả về thẻ meta đầu tiên thỏa mãn.

Mỗi thẻ meta thường có thông tin namecontent,...

Sử dụng phương thức querySelectorAll()

Phương thức querySelectorAll() để tìm tất cả thẻ meta với cú pháp:

let metaList = document.querySelectorAll("meta");

Câu lệnh trên trả về một mảng ("array-like") các phần tử meta có trong trang web, nếu không có thì trả về mảng rỗng.

let metaList = document.querySelectorAll("meta");
for (let meta of metaList) {
  console.log("name:", meta.name);
  console.log("content:", meta.content);
}

Sử dụng phương thức querySelector()

Phương thức querySelector() trả về một thẻ meta đầu tiên tìm thấy trên trang web với cú pháp:

let meta = document.querySelector("meta");

Nếu trang web không có thẻ meta thì câu lệnh trên trả về undefined.

Để tìm thẻ meta với điều kiện name bằng một giá trị cho trước, bạn có thể sử dụng như sau:

let meta = document.querySelector("meta[name='viewport']");

/*
<meta 
  name="viewport" 
  content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1">
*/

Tương tự, bạn có thể sử dụng các thuộc tính khác - không chỉ là name, ví dụ charset:

let meta = document.querySelector("meta[charset='utf-8']");

// <meta charset="utf-8">

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Cách gộp nhiều phần tử rồi cho kết quả vào một thẻ div trong JavaScript?
Cách kiểm tra phần tử là visible trên DOM?
Chia sẻ:

Bình luận