Cách xóa hết các phần tử con của DOM node trong JavaScript?

Cập nhật ngày 16/12/2021

Để xóa hết các phần tử con của DOM node trong JavaScript, bạn có thể sử dụng vòng lặp kết hợp với phương thức removeChild(), innerHTML hoặc textContent.

Ví dụ các DOM node có cấu trúc như sau:

index.html
<ul>
  <li>Apple</li>
  <li>Orange</li>
  <li>Banana</li>
  <li>Coconut</li>
  <li>Mango</li>
</ul>

Sử dụng phương thức removeChild()

Các bước để xóa hết các phần tử con của DOM node trong JavaScript như sau:

 • Query để tìm DOM node cần xóa các phần tử con document.querySelector("ul").
 • Dùng e.lastElementChild hoặc e.firstElementChild để lấy phần tử con cuối cùng hoặc đầu tiên.
 • Sử dụng vòng lặp để duyệt hết tất cả các phần tử con của DOM node.
  • Nếu phần tử con child vẫn tồn tại thì dùng e.removeChild(child) để xóa child.
  • Cho đến khi không còn phần tử con child thì dừng lại.
main.js
// query để tìm DOM node cần xóa các phần tử con
let e = document.querySelector("ul");

// có thể sử dụng e.firstElementChild
let child = e.lastElementChild;

// loop cho đến khi child không tồn tại thì dừng lại
while (child) {
  // xóa child
  e.removeChild(child);

  // gán child bằng phần tử con cuối cùng mới
  child = e.lastElementChild;
}

Sử dụng innerHTML

Đây là cách đơn giản hơn để xóa hết các phần tử con của DOM node trong JavaScript:

main.js
// query để tìm DOM node cần xóa các phần tử con
let e = document.querySelector("ul");

// gán innerHTML bằng empty string
e.innerHTML = "";

Sử dụng textContent

Thay vì dùng innerHTML, bạn cũng có thể sử dụng textContent để xóa hết các phần tử con của DOM node trong JavaScript:

main.js
// query để tìm DOM node cần xóa các phần tử con
let e = document.querySelector("ul");

// gán textContent bằng empty string
e.textContent = "";

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Tải động JavaScript trong JavaScript
Cách xóa phần tử DOM trong JavaScript?
Chia sẻ:

Bình luận