Các cách kế thừa cơ bản trong JavaScript

Cập nhật ngày 14/01/2022

Việc kế thừa trong lập trình là cần thiết nếu bạn muốn giảm lượng code phải viết và quản lý dễ dàng hơn. Vậy triển khai kế thừa trong JavaScript như thế nào?

Sau đây, mình sẽ giới thiệu với bạn các cách triển khai kế thừa cơ bản trong JavaScript.

Kế thừa cơ bản trong JavaScript

Mời bạn xem ví dụ sau:

function Animal(name) {
 this.type = "Animal";
 this.name = name;
 this.sayType = function () {
  console.log("type: " + this.type);
 };
}

Animal.prototype.sayName = function () {
 console.log("name: " + this.name);
};

function Dog(name) {
 this.super_ = Animal;
 this.super_.call(this, name);

 this.type = "Dog";
 this.shout = function () {
  console.log("shout: " + "Go Go Go !!!");
 };
}

let myDog = new Dog("Rex");
myDog.shout(); // shout: Go Go Go !!!
myDog.sayType(); // type: Dog
myDog.sayName(); // TypeError: myDog.sayName is not a function

Lớp cha Animal có một thuộc tính type, phương thức sayType và một phương thức sayName được định nghĩa thêm trong prototype của Animal.

Lớp con Dog kế thừa lớp cha Animal, trong đó:

 • Gán this.super_ = Animal để hiểu rằng lớp cha của DogAnimal.
 • Gọi ra hàm khởi tạo của lớp cha ứng với đối tượng thisDog (nếu bạn vẫn chưa biết ý nghĩa của hàm call thì có thể đọc bài viết phân biệt call, apply và bind trong JavaScript).
 • Tiếp theo là ghi đè thuộc tính type của lớp cha this.type = "Dog" và định nghĩa thêm một phương thức khác là shout.

Để test thử, mình tạo mới một object myDog kiểu Dog. Sau đó, mình gọi các phương thức của Dog và các phương thức của lớp cha Animal.

Bạn thấy rằng việc gọi ra phương thức shout()sayType() đã thành công. Tuy nhiên, phương thức sayName() thì bị lỗi:

TypeError: myDog.sayName is not a function

Điều đó nghĩa là lớp con Dog mới chỉ kế thừa các thuộc tính của lớp cha mà chưa kế thừa các phương thức trong prototype.

Để kế thừa được prototype, mời bạn chuyển đến phần tiếp theo.

Kế thừa Prototype

Để kế thừa được prototype, mình đã sửa lại đoạn code phía trên như sau:

function Animal(name) {
 this.type = "Animal";
 this.name = name;
 this.sayType = function () {
  console.log("type: " + this.type);
 };
}
Animal.prototype.sayName = function () {
 console.log("name: " + this.name);
};

function Dog(name) {
 this.super_ = Animal;
 this.super_.call(this, name);
 this.type = "Dog";
 this.shout = function () {
  console.log("shout: " + "Go Go Go !!!");
 };
}

inherits(Dog, Animal);function inherits(child, parent) { child.prototype = Object.create(parent.prototype, {  constructor: {   value: child,   enumerable: false,   writable: true,   configurable: true,  }, });}
let myDog = new Dog("Rex");
myDog.shout(); // shout: Go Go Go !!!
myDog.sayType(); // type: Dog
myDog.sayName(); // name: Rex

Trong đoạn code trên, mình định nghĩa một hàminherits, với hai tham số đầu vào là childparent - lần lượt là 2 hàm khởi tạo của lớp con và lớp cha. Ở đây, childDogparentAnimal.

Hàm này có nhiệm vụ là tạo ra một đối tượng mới từ prototype của lớp cha và gán cho prototype của lớp con.

Nhờ đó, các đối tượng thuộc lớp con có thể truy cập đến các phương thức trong prototype của lớp cha, ví dụ: sayName.

Tuy nhiên, cách viết này vẫn rất dài dòng. Và cách thứ 3 sau đây sẽ ngắn gọn hơn nữa.

Kế thừa với từ khóa class, extends trong ES6

JavaScript ES6 cung cấp từ khóa class với extends cho phép triển khai kế thừa prototype một cách ngắn gọn.

Tuy nhiên, bạn nhớ rằng đây chỉ là một cách viết khác. Thực chất, cách này vẫn chỉ là kế thừa prototype mà thôi.

Áp dụng classextends cho ví dụ trên:

class Animal {
 constructor(name) {
  this.type = "Animal";
  this.name = name;
 }
 sayType() {
  console.log("type: " + this.type);
 }
 sayName() {
  console.log("name: " + this.name);
 }
}

class Dog extends Animal {
 constructor(name) {
  super(name);
  this.type = "Dog";
 }
 shout() {
  console.log("shout: " + "Go Go Go !!!");
 }
}

let myDog = new Dog("Rex");
myDog.shout(); // shout: Go Go Go !!!
myDog.sayType(); // type: Dog
myDog.sayName(); // name: Rex

Rõ ràng, kết quả vẫn không đổi mà cách viết ngắn gọn và trực quan hơn rất nhiều. Đó chính là lợi ích rất lớn của việc sử dụng ES6 so với ES5.

Kết luận

Trên đây là 3 cách kế thừa cơ bản trong JavaScript.

 • Kế thừa cơ bản: kế thừa các phương thức và thuộc tính của lớp cha nhưng không kế thừa prototype.
 • Kế thừa prototype: kế thừa các phương thức và thuộc tính của lớp cha cùng với prototype.
 • Kế thừa với từ khóa classextends trong ES6: tương tự như kế thừa prototype nhưng cách viết ngắn gọn, trực quan hơn.

Tham khảo

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Các khía cạnh lập trình hướng đối tượng trong JavaScript
Khác nhau giữa ES6 và TypeScript
Chia sẻ:

Bình luận