Ảnh chế vui #3: How I met JavaScript - Parody

Cập nhật ngày 12/05/2017

Ảnh chế vui #2.1: how I met JavaScript - Parody

Ảnh chế vui #2.2: how I met JavaScript - Parody

Ảnh chế vui #2.3: how I met JavaScript - Parody

Ảnh chế vui #2.3: how I met JavaScript - Parody

Ảnh chế vui #2.5: how I met JavaScript - Parody

Ảnh chế vui #2.3: how I met JavaScript - Parody

How I met JavaScript

The story is about How I met JavaScript (How I met your mother parody).

In the beginning, JavaScript seems to be cluttered.

But when I learned it carefully and deeply, it would become more easily.

With JavaScript, you can do some font-ends, back-ends, mobile apps, desktop apps,...(more details)

Like Barney Stinson usually said:_ It's gonna be Java - wait for it - script. JavaScript._

Finally, I decided to stick with JavaScript.

That's how I met JavaScript.

See you in the next post, thank you!

Similar posts

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

Ảnh chế vui #2: Code anh không có bug, tất cả chỉ là tính năng
Ảnh chế vui #4: People life vs Programmer life
Chia sẻ:

Bình luận